kosgeb-basvurulari

KOSGEB, KOBİ-GEL Programı kapsamında yurt dışına açılma ve enerji maliyetlerinizi düşürme olanağı veriyor.

DEVLET TEŞVİKLERİ ÜRETİCİLERİN YANINDA!

KOSGEB, KOBİ-GEL Programı kapsamında yurt dışına açılma ve enerji maliyetlerinizi düşürme olanağı veriyor.

KOBİ niteliğinde yer alan üreticilerin, çok kısa bir süre boyunca enerji verimliliği, enerji tasarruflarını gerçekleştirmek için yapılacak olan enerji etüdleri, enerji kayıplarını giderme ve yurt dışında geçerli belge alımları için hizmet, makine-teçhizat ve yazılım alımları teşviklendiriliyor.

20 Ekim’e kadar başvurusu devam eden programın %100’e varan desteklerinin detayları ise şu şekildedir..

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda

bulunabilecektir:

  1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar,
sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına
ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite
kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

  1. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar
öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.

Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

  1. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı
faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının
oluşturulması desteklenecektir.

Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

  1. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini
karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme
şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.

  1. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

Mikro ölçekli işletmelerin tasarım – mühendislik – ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin
güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine
yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

  1. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri
ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile
işletimi desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

  1. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin
edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.

  1. Konu: Yeşil üretime geçiş

İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan
etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını
birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

555

Bu belgelerin ve enerji verimliliği çalışmalarının sağlayacağı avantajlar ve SZUTEST’in diğer hizmetleri ile ilgili bilgi almak için, zaman kaybetmeden bize ulaşın!

İşlerinizi büyütmek ve var olan teknolojilerinizi geliştirmek için ayağınıza gelen bu fırsatı kaçırmayın!