SZUTEST Enerji

Enerji verimliliği konusunda nitelikli ve etkin çalışmalar yürüten SZUTEST; 2016 yılında bina, 2019 yılında sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) kuruluşudur.

 

Enerji Verimliliği

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Enerji verimliliğini, bir işin kalitesi ve niteliğinden feragat etmeden, örneğin binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinden, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, daha az enerji harcanarak yapılması olarak tanımlayabiliriz.

 • Enerji Etüdü
 • Enerji Yöneticiliği Hizmeti (EY)
 • VAP (Verimlilik Artırıcı Proje)
 • ESCO İş Modeli (Enerji Performans Sözleşmesi)
 • Bakanlık Hibe Destekleri

%30’lara varan Enerji tasarrufu mümkün!

Enerji etütlerin yapılması ile:

 • İşletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya konması,
 • Atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin ortaya konması,
 • Enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

Verimlilik sağlayacak imkanların ortaya konması için tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacı ile işletmelerde incelemeler ve ölçümler yolu ile  toplanan bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve  verimlilik artışı sağlayacak önlemlere/yatırımlara ilişkin hususlar teknik ve mali boyutları ile değerlendirilerek raporlanır.

Çalışmalar kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır.

 • Girdi Profili
 • Atık Profili
 • Kayıp-Kaçak Profili
 • Verimsizlik Profili
 • İsraf Profili
 • Emisyon Profili
 • Enerji Yönetim Profili

Enerji etütleri, enerji tasarrufu, enerji maliyetlerini düşürme ve daha yüksek performansa yol açacak operasyonel ve ekipman iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için oldukça güçlü araçlardır.

 

ENERJİ ETÜT AŞAMALARI

 • Açılış Toplantısı
 • Saha Turu
 • Saha Değerlendirmesi ve Ölçüm Programının Hazırlanması
 • Ölçümlerin Alınması, Gözlem ve Detaylı İncelemeler
 • Kapanış Toplantısı
 • Ölçüm Verilerinin Analizleri
 • Analizlerin Değerlendirilmesi
 • Potansiyel Alanlarda Projelerin Üretilmesi
 • Bakanlık Formatına Uygun Etüt Raporunun Hazırlanması
 • Raporun İletilmesi ve Sunumu
 • Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde 4 yılda 1,
 • Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ve/veya toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri olan ticaret/hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel sektör binalarında 7 yılda 1,
 • Yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan ve/veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri olan kamu kesimi binalarında 7 yılda 1, enerji etüdü yapılması zorunludur.

*Yükümlü tesisler aynı zamanda Enerji Yöneticisi Görevlendirmek ve ISO 50001 Belgesine sahip olmak zorundadır.

Enerji yöneticisi, enerji yöneticiliği eğitimi almış ve enerji yöneticiliği sertifikasına sahip kişiye denir. “Enerji Yöneticiliği” hizmeti kapsamında tesis adına “Sertifikalı Enerji Yöneticisi” ataması yapılarak aşağıda belirtilen görevler üstlenilir.

 • Enerjinin etkin ve verimli şekilde kullanılması için önerilerde bulunulması,
 • Enerji yönetimi konusunda  hedef  ve  öncelikleri  tanımlayan  bir  enerji  politikasının oluşturulması; enerji  yöneticisinin  veya  enerji  yönetim  biriminin  hiyerarşik  yapı  içindeki  yerinin, görev, yetki  ve sorumluluklarının  tanımlanması;  bunları  yazılı  kurallar  halinde  yayımlamak  suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 • Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine,  gereksiz  ve  bilinçsiz  kullanımın  önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması, çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Enerji tüketen sistemler,  süreçler  veya  ekipmanlar  üzerinde  yapılabilecek  tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
 • Etütlerin yaptırılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinin takibi,
 • Enerji tüketen ekipmanların  verimliliklerinin  izlenmesi,  bakım  ve  kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 • Yeni alınacak makine ve ekipmanların enerji verimliliği açısından değerlendirilmesi,
 • Yönetime sunulmak üzere,  enerji  ihtiyaçlarının  ve  verimlilik  artırıcı  uygulamaların; planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
 • Enerji tüketiminin ve  maliyetlerinin  izlenmesi,  değerlendirilmesi  ve  periyodik  raporlar üretilmesi,
 • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 • Özgül enerji tüketiminin,  mal  veya  hizmet  üretimi  ile  enerji  tüketimi  ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi  ve  alternatif  yakıt  kullanımı  ile  ilgili  imkanların araştırılması, çevrenin  korunmasına,  çevreye  zararlı  salınımların  azaltılmasına  ve  sınır  değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
 • Enerji ikmal kesintisi  durumunda  uygulanmak  üzere  petrol ürünü ve  doğal  gaz  kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
 • Enerji kullanımına ve  enerji  yönetimi  konusunda  yapılan  çalışmalara  ilişkin  yıllık  bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar genel müdürlüğe gönderilmesi,

Toplam ve  birim  ürün  veya  fayda  başına  karbondioksit  salınımlarının  ve  enerji  verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.

ISO 50001 Sistem Belgelendirme Hizmeti için lütfen linke tıklayınız.

https://www.szutest.com.tr/iso-50001-2011/

 


ELEKTRIK (KWH) TEP
DOGALGAZ (M3) TEP
LPG (TON) TEP
LPG (M3) TEP
TAS KOMURU (TON) TEP
KOK KOMURU (TON) TEP
ODUN (TON) TEP
BENZİN (TON) TEP
MOTORIN (TON) TEP
FUEL OIL NO:4 (TON) TEP
FUEL OIL NO:5 (TON) TEP
FUEL OIL NO:6 (TON) TEP
HİDROLİK (TON) TEP
     
  TOPLAM TEP

SZUTEST Enerji, bakanlık desteklerinden faydalanmanız için tüm süreci yönetir!

Bakanlık desteklerinden faydalanmak için

 • VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJE DESTEĞİ

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik hibe desteği sağlanmaktadır

Destek oranı azami %30 olup, üst limiti bir destek dönemi için 5.000.000 TL ve 5 proje ile sınırlıdır.

 • GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEĞİ

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Gönüllü Anlaşma yapılarak, anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt etmesi ve gerçekleştirmesi halinde  anlaşma yapılan yılın enerji tüketiminin %20’si hibe şeklinde karşılanır.

 • BÖLGE TEŞVİKLERİ

Belirlenen başvuru kriterlerini sağlayan endüstriyel işletmelerin yapacakları yatırım ile en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ettikleri Enerji Verimliliği Yatırım Projeleri  “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar  ve ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’ hükümleri çerçevesinde beşinci bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmekte ve desteklenmektedir.

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucunda ortaya çıkan sera gazı etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır.

Karbon ayak izi azaltma işleminden önce karbon ayak izi hesaplaması yapılmalıdır.

Karbon ayak izi hesaplama ve doğrulama için

EPS (ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ)

Szutest Enerji aynı zamanda bir ESCO’dur. (Energy Saving Company) Enerji verimliliği artırıcı projelerin uygulanması adına finans-yatırım desteği sağlar.

EPS hizmeti kapsamında, enerji etüdünün en başından, tasarrufların ölçüm ve doğrulanmasına kadar geçen sürede müşterilerin tesisinde geçerli bir enerji tasarrufu projesi tasarlamak, projenin finansmanı için mekanizma oluşturmak ve projenin teknik uygulaması ve enerji tasarrufunun işletmeye garanti edilmesine kadar  tüm hizmetlerini anahtar teslim olarak sunmaktayız.

Tasarrufun Paylaşımı

Dış kaynak ile projenin finansmanı için bu türden projelere özel olarak dünya çapında avantajlı finansman mekanizmaları oluşturulmuştur. Bunlar arasında Dünya Bankası Fonları, Avrupa Komisyonu Fonları, Kalkınma Finansmanı Kuruluşları tarafından sağlanan avantajlı/imtiyazlı krediler de yer almaktadır.

REFERANSLARIMIZ