Makine CE Belgesi

Dünya pazarlarının 1/3 üne sahip AB Makine üretim sektörü 170.000 firma ve 3.3 milyonun üzerinde çalışanı ile Avrupa’nın en büyük ve rekabetçi sektörlerinden birisi konumundadır. Makinelerden kaynaklanan kaza riskini en aza indirmek AB’nin olmazsa olmaz politikalarındandır. Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin AEA içerisinde satılabileceğini gösterir.  Makine Yönetmeliği makineleri, değiştirilebilir ekipmanı, güvenlik aksamlarını, kaldırmaya yardımcı teçhizatı,  zincirleri, halat ve kayışları, mekanik aktarma tertibatlarını ve kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

Eğer ürün, Makina Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise Ce Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.

Makina üreticilerinin hazırlayacakları teknik dosya en az aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir.

 • Makinanın genel tanımı
 • Makinenin ve parçalarının çizimlerini de içeren detaylı imalat dokümantasyonu
 • Makinanın temel gereklere uygun olduğunu kanıtlayacak hesaplamalar, deney sonuçları, detaylı çizimler
 • Elektriksel güvenlik – LVD test raporları
 • Makinalarda risk değerlendirmesi ve aşağıdaki dokümanlar
 • Makinaya uygulanacak temel gerekler listesi
 • Koruyucu tedbirlerin açıklamaları
 • Kullanılan standartlar ve bu standartların kapsadığı temel gereklerin belirten belgeler
 • Makina için talimatların bir kopyası
 • Gerektiği durumlarda bu makinanın imalatında kullanılan komponentlerin AT uygunluk beyanları.
 • AT Uygunluk Deklarasyonun kopyası

Bunların yanı sıra tüm bileşen ve bağlantı elemanlarının veya tamamlanmış makinanın testlerinin yapılarak raporlarının teknik dosyada yer alması, aynı zamanda bu teknik dosyanın üretici veya yetkili temsilcisi tarafından saklanması gerekir.

Başarılı bir değerlendirme neticesinde üreticilerimizin elindeki teknik dokümantasyon ürünlerinin yönetmeliğin temel gereklerine uyduğunu gösterir nitelikte olmalıdır ve

 • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi
 • Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi
 • Kodlaması, fonksiyonu, modeli, tipi, seri numarası ve markası dahil olmak üzere makinaların tanımı
 • Makinaların bu Yönetmeliğin ( 2006/42/AT ) ve/veya kapsamlarına girdiği  diğer yönetmeliklerin temel gereklerini karşıladığının beyanı
 • Gerektiğinde, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası
 • Gerektiğinde, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,
 • Gerektiğinde, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf
 • Gerektiğinde,  kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf
 • Beyanın yeri ve tarihi
 • İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzasını içermelidir.

Makinalara iliştirilecek CE işareti aşağıdaki görseldeki oranlara sadık kalınanarak iliştirilir. Dikey uzunluk en az 5 mm olmalıdır ancak küçük boyutlardaki makinalarda bu uzunluk değiştirilebilir.

Tam Kalite Güvence modülü kullanılarak CE belgelendirilen makinalarda CE İşaretinin yanına Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası yazılmalıdır.

CE İşareti

Szutest makinalarda belgelendirme faaliyetlerini 2195 nolu Onaylanmış Kuruluş olarak vermektedir. Aynı zamanda  TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – makinalarda elektrik teçhizatı – Genel Kurallar  standardı tüm güvenlik deneylerinde (LVD testleri)  TÜRKAK  tarafından  TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite test kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

SZUTEST > Makine CE Belgesi