Enerji Eğitimleri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATLARININ TESPİTİ EĞİTİMİ

Enerji verimliliği fırsatlarının tespiti eğitimi; enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bir işletmede ya da bir bina için enerji kullanımının incelenmesi ve bu enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik önerilerin geliştirilmesi işlemine odaklanır. Proses bazlı bir yaklaşımla sanayide elektrik motorları, pompa, fan, kompresör sistemleri, Isıtma, pişirme, kurutma, tavlama tarzı ısıl prosesler, yanma verimliliği, ekipman verimliliği, operasyonel verimlilik fırsatlarının tespitine yönelik giriş seviyesinde bir farkındalık ve hareket planı oluşturma yetkinliği edindirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede işletmenin ya da binanın enerji maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda çevresel etkilerini azaltmak için enerji verimliliği fırsatlarını tespit edilmesi hedeflenmektedir.

 • Ekipman Verimliliği
 • Kazanlar, Fırınlar, Kurutma, Atık Isı Değerlendirme Yöntemleri
 • Elektrik Motorları, Fan, Pompa, Kompresörler
 • Değişken Debi Kontrolü
 • İzolasyon Kaçakları
 • Basınçlı Hava Kaçakları
 • Operasyonel Verimlilik
 • Otomasyon Sistemleri
 • Bant Hızı
 • Delta-T, İklimlendirme Konfor Aralığı Tespiti

Sanayi tesisinde ya da binalarda bulunan ekipmanların, basınçlı hava, fan, pompa, fırın, kazan, klima santrali, Chiller, Soğutma kulesi, aydınlatma sistemleri, hat izolasyonları, otomasyon sistemleri ve üretim proseslerindeki ekipmanların ekipmansal ve operasyonel verimliliğinin arttırılabilmesi için olası verimlilik fırsatlarının tespiti ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve kuruluşun rekabetçiliğini arttırarak çevresel etkilerinin azaltılması mümkün olabilecektir.

Organizasyonların enerji yöneticileri, enerji verimliliği projesi yapmayı hedefleyenler, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için görevli olan ya da çalışma içinde olanlar, operasyonel mükemmellik departmanı çalışanları, 6 Sigma ve benzeri metodolojilerle verimlilik çalışması yapmak isteyenler, danışmanlar, teknik uzmanlar bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST Enerji Verimliliği Fırsatları Tespiti Bilgilendirme Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Temel enerji terimlerinin ve ekipman tanımlarının ve mühendislik hesaplama bilgilerine sahip olunması gerekmektedir.

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitiminin amaçları, bir organizasyonun enerji tasarrufuna yönelik faaliyetlerini yönetebilmelerine yardımcı olmak ve enerji verimliliğini arttırmak için bir standart oluşturmaktır. Bu standart, bir organizasyonun enerji kullanımının etkinliğini ve verimliliğini ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme yöntemlerini belirler. ISO 50001 eğitimi, organizasyonların enerji yönetim sistemlerini kurma, uygulama ve sürdürme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

 • Enerji Yönetim Sisteminin Anahtar İlkeleri
 • Enerji Yönetim Sistemi Terimler, Tanımlar ve Kurallarını Anlamak
 • Risk Analizi
 • ISO 50001 Standart Gerekliliklerini Yorumlama, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak
 • EYS Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak
 • EYS Ekibinin Seçilmesi
 • Önemli Enerji Kullanıcılarının Belirlenmesi
 • Enerji Referans Çizgisi
 • Enerji Performans Göstergelerinin Oluşturulması
 • Veri Toplama Planı
 • Kritik İşletme Parametreleri
 • Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi
 • Sınav

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi, bir organizasyonun enerji tasarrufuna yönelik faaliyetlerini yönetebilmelerine yardımcı olmak ve enerji verimliliğini arttırmak için bir standart oluşturur. Bu standart, bir organizasyonun enerji kullanımının etkinliğini ve verimliliğini ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme yöntemlerini belirler. ISO 50001 eğitimi, organizasyonların enerji yönetim sistemlerini kurma, uygulama ve sürdürme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu sayede, organizasyonlar:

 • Enerji maliyetlerini azaltabilir,
 • Enerji verimliliğini arttırabilir,
 • Enerji tasarrufuna yönelik faaliyetlerini yönetebilir,
 • Enerji kullanımını izleyebilirler ve ölçebilir,
 • Enerji performansını ölçebilir ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapabilir,
 • Enerji yönetim sistemlerini uyumlu hale getirebilirler ve bu sistemleri sürdürebilirler.

Bu faydalar, organizasyonların verimliliğini arttırmaya, çevresel etkilerini azaltmaya ve kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye yardımcı olur.

ISO 50001 EYS hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler, yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler, kuruluşlarında ISO 50001:2015 gerekliliklerini esas alan EYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler, kuruluşlarında EYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler bu eğitime katılmalıdırlar.

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanlara “SZUTEST ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Temel enerji terimlerinin bilinmesi gerekmektedir.  Temel yönetim sistemi bilgisine sahip olunması tavsiye olunur.

ISO 50006 ENERJİ REFERANS ÇİZGİSİ VE ENERJİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ EĞİTİMİ

ISO 50006 eğitiminin amaçları, bir organizasyonun enerji tüketimlerini yönetebilmesi için referans alacağı enerji modellerinin ISO 50001:2018 beklentilerine göre nasıl oluşturulacağını uygulamalarıyla detaylı bir şekilde öğretmektir. Bu eğitimle katılımcılar dahil olacakları enerji yönetim sistemlerinin önemli enerji kullanıcılarının enerji performans göstergelerini, bunlara yönelik enerji modeli ve referans çizgilerini belirlemek için çeşitli yöntemleri öğrenerek uygulama yetkinliği için giriş seviyede süreç çözümleme yetkinliğine ulaştırılması amaçlanmaktadır.

 • Enerji Referans Çizgisi
 • Enerji Performansın Göstergeleri
 • Spesifik Enerji Tüketimi
 • Baz Tüketim
 • Doğrusal ve İkinci Dereceden Enerji Modelleri
 • Normalizasyon
 • Korelasyon Tespiti
 • Anlamlılık Tespiti
 • Modele İlave Değişken Ekleme
 • Örnek Uygulamalar
 • Sınav

Bir organizasyonun faaliyetleri ile enerji tüketimleri arasında düşük sapma aralıklı enerji modelleri oluşturarak enerji performansının sağlıklı değerlendirilmesi, iklim, pandemi, üretim dalgalanması gibi etkilere göre değişiminin yönetilebilmesi ve gerekmesi durumunda normalize edilebilmesi mümkün olabilecektir. Düşük sapmalı enerji modelleri sayesinde kurumlar enerji verimliliği fırsatlarının tespiti, kestirimci bakım, ürün kalite takibi gibi konularda ilave bir takip mekanizmasına sahip olabilirler.

ISO 50001 EYS 6 numaralı planlama başlığına dair sistem yapılandırma hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, kuruluşlarındaki enerji performansını iklim, üretim, üretimin alt kırılımları gibi farklı parametrelere göre tarifleme ihtiyacı hissedenler, Kuruluşların enerji yöneticileri, mühendisler, danışmanlar, sürekli iyileştirme konusunda çalışmalar yürüten teknik personeller bu eğitime katılabilirler.

Eğitim süresinin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan katılımcılara “SZUTEST ISO 50006 ERÇ ve EnPG Bilgilendirme Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Temel enerji terimlerinin ve matematikte 1. ve 2. derece denklemlerin bilinmesi gerekmektedir. Lisans düzeyde diploma  olmaması durumda sayısal yatkınlık ve temel istatistik bilgisine sahip olunması gerekmektedir.