SZUTEST: ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARINIZDA GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması, daha az enerji ile aynı faydanın sağlanmasıdır.

Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

SZUTEST enerji verimliliği çalışmalarınızda;

 • Enerji Yöneticiliği Danışmanlık Hizmetleri,
 • Binalarda Enerji Verimliliği İçin Etüt hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama,
 • Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği İçin Etüt hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama,
 • Ölçüm hizmetleri,
 • Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmeleri

konularında destek sağlamaktadır.

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in 9. Maddesinde aşağıdaki hüküm yeralmaktadır:

“ Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

 Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanlar arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.”

Bu kapsamda endüstriyel tesisler ile ticari ve hizmet binalarına enerji verimliliği, enerji yönetim sisteminin kurulması, enerji verimliliği etütleri, enerji verimliliği farkındalık eğitimleri, fizibilite çalışmaları, verimlilik artırıcı projeler ve teşvikler-destek programları gibi konularda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM) sertifikalı Enerji Yöneticisi ve Eğitim-Etüt Proje Yöneticisi sertifikalı uzman mühendislerimizle danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Enerji etüdü, enerji tasarruflarının belirlenmesi için en önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve enerji kayıp ve kaçakları tespit edilmektedir. Yapılan enerji etütleri ile enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmekte ve enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilecek iyileştirme projelerinin maliyet ve geri dönüşüm süreleri tespit edilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konutlarda %46 ticari binalarda ise % 20’lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. SZUTEST olarak ticari ve hizmet binalarındaki tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesi için konusunda uzman teknik personelimizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. SZUTEST konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli ile etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile genel olarak belirlenen oranların üzerinde enerji tasarrufları elde edilmektedir.

Enerji etüdü, enerji tasarruflarının belirlenmesi için en önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve enerji kayıp ve kaçakları tespit edilmektedir. Yapılan enerji etütleri ile enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmekte ve enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilecek iyileştirme projelerinin maliyet ve geri dönüşüm süreleri tespit edilmektedir.

Türkiye’de sanayi sektöründe enerji tasarrufu potansiyelinin en az %20 olduğu ve bunun yaklaşık %50’si küçük yatırımlarla ve iki yıldan az geri ödemelerle gerçekleşebileceği tespit edilmiştir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına göre, Türkiye’nin 2020 yılında 222 milyon TEP birincil enerji talebi içerisinde %15 tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Endüstriyel işletmelerde bulunan en az %20’lik enerji tasarrufu potansiyelinin açığa çıkarılması çalışmalarında, bu alanda uzman teknik personelimizle endüstriyel tesislere hizmet vermekteyiz. Yapılan etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) de hazırlanmaktadır. SZUTEST konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli ile etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile genel olarak belirlenen oranların üzerinde çoğu kez %30’lara varılan oranlarda enerji tasarrufları elde edilmektedir. İnanıyoruz ki, enerji maliyetlerindeki %30’luk azalma kuruluşlara ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

İşletmelerin enerji performanslarını görmek için ya da işletmelerin kendi bünyelerinde kendi personelleri tarafından yapılan enerji verimliliği çalışmalarının ölçüm ve doğrulamalarının yapılabilmesi için SZUTEST tarafından aşağıda görülen “ölçme ve doğrulama” hizmetleri verilmektedir:

 • Aydınlık Seviyesi Ölçümü
 • Aydınlatma Çalışma/Meşguliyet Ölçümü
 • Baca Gazı Analizi
 • Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçümü
 • Basınçlı Hava Hatlarında Kaçak Tespiti
 • Buhar/Sıcak Su Kazanı Verim Testi
 • Buhar Kapanı ve Buhar Vanası Kontrolü
 • Enerji Analizörü ile Elektriksel Değerler Ölçümü
 • Havalandırma Hatlarında Hava Hızı/Debisi Ölçümü
 • Havalandırma Menfezlerinden/Difüzörlerinden Hava Hızı/Debisi Ölçümü
 • Kazan Blöf Suyu Elektriksel İletkenlik, TDS Ölçümü
 • Buhar/Sıcak Su Kazanı Verim Testi
 • Mekanik Sistemlerde Devir Ölçümü
 • Ortam Hava Kalitesi Ölçümü
 • Ses Seviyesi/Gürültü Ölçümü
 • Soğutma Gruplarında Verim Analizi
 • Yapı Elemanlarında Isı İletkenlik Katsayısı (U Katsayısı) Tespiti

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yol ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem oluşturmaktır. ISO 50001 standardı, kuruluşlara sürekli olarak politika üretme (amaçların değerlendirilmesi dâhil), eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamak için sistematik araçlar sunan oldukça kapsamlı bir standarttır.

Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasından ciddi anlamda yararlar sağlayabilir

ISO 50001 standardının doğrudan yararları:

 • Enerji maliyeti tasarrufları
 • Günlük işlemlerde maliyetsiz ve düşük maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik

verilmesi

 • Daha az sera gazı emisyonu
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
 • Daha az karbon ayak izi
 • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması
 • Personel arasında daha fazla enerji farkındalığı ve daha fazla katılım
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
 • Bilinçli karar alma süreçleri
 • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik

Dolaylı yararları:

 • Olumlu tanıtım
 • İyileşmiş kurumsal imaj
 • İyileşmiş işletme verimliliği
 • İyileşmiş bakım uygulamaları
 • İyileşmiş güvenlik ve sağlık

İyi kurgulanmış bir Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) ile, kuruluşunuzda hemen hemen hiç yatırım yapmadan enerji maliyetlerinizde %10 tasarruf sağlayabilirsiniz. SZUTEST kuruluşların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetlerinde akredite hizmet sunabilen ilk ve tek yerli belgelendirme kuruluşudur. SZUTEST tarafından EnMS sisteminin ruhuna uygun etkin denetimlerle hemen hemen hiç yatırım yapmadan kuruluşunuzda %10’luk enerji tasarrufunu gerçekleştirebilirsiniz.

SZUTEST > Enerji Verimliliği