ATEX, SEVESO, PKD HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ

ATEX

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanları korumak amacıyla alınması gereken önlemler ATEX 137 yönetmeliğinde belirlenmiştir. Patlayıcı ortamların söz konusu olabileceği işletmeler bu yönetmeliğin gereklerini karşılamalı ve işyerindeki çalışanların sağlık ve emniyetini güvence altına almalıdırlar.

ATEX 137 yönetmeliğine göre güvenlik muayenesi, patlayıcı ortamlar ihtiva eden işyerlerinin bu yönetmelik kapsamında detaylı bir değerlendirilmesini içerir. Bu yönetmeliğe göre muayenesi gerçekleştirilen işyerleri için, eğer yönetmeliğe uygunlukları tam olarak tespit edilmişse ATEX 137 uygunluk raporu düzenlenir. Bu rapor, söz konusu işyerinin patlayıcı ortamlarda çalışanlar için bütün tedbirleri aldığını belirtir.

Elektrik mühendisleri, proje mühendisleri, elektrik teknikerleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.

 • Tanımlar ve kavramlar
 • ATEX direktifi
 • İlgili yönetmelikler
 • Tehlikeli bölge tanımları
 • Gaz ve ısı grupları
 • Koruma tipleri ve önlemleri
 • Statik elektrik (ESD)
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, bu maddelerin özellikleri, önlemler
 • Workshop
 • Diğer ülkelerdeki uygulamalar
 • ATEX 2014/34/EU
 • ATEX 94/9/EC ile ATEX 2014/34/EU fark analizi
 • Patlayıcı gaz ortamında kullanılan ekipman ve el aletleri
 • Kablo tipleri ve tercihleri
 • Tesislerde koruma önlemleri

2 gün (16 saat)

Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara “SZUTEST Onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında ya da talep eden firma bünyesinde de eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul dışındaki ve özel eğitim talepleri ile ilgili iletişime geçiniz.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

SEVESO BİLGİLENDİRME VE UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMİ

SEVESO “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

Bu kursa dahil olacak katılımcılar Seveso Direktifi Kapsamında, aşağıda belirtilen içerik dahilinde eğitim alacaklardır.

 1. Gün
 • Seveso Direktifi Temel Bilgilendirme
 • Büyük Kazaları Önleme Politikası ve Seveso Sistemi
 • Unsur A: Organizasyon ve Personel
 • Unsur B: Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Unsur C: İletişim Kontrolü
 1. Gün
 • Unsur G: Denetleme ve İnceleme
 • Unsur F: Performansın İzlenmesi
 • Unsur E: Acil Durumlar için Planlama
 • Risk Matrisi
 • Unsur D: Değişimin Yönetimi
 • Gün
 • Dış Güvenlik: QRA ve Arazi Kullanımı Planlama
 • Domino Etkisi
 • Senaryo Uygulamaları
 • Denetim ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Güvenlik Raporu
 • Acil Durum Planları

Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara “SZUTEST Onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında ya da talep eden firma bünyesinde de eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul dışındaki ve özel eğitim talepleri ile ilgili iletişime geçiniz.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD) HAZIRLAMA EĞİTİMİ

30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in madde 9 ve 10 Ek-II 2.8 Maddesine göre ‘Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.’ denilmektedir.

94/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, mevzuatımıza ‘Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik’ olarak aktarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre korumalı aletlerin ve iş güvenliği tedbirlerinin tarifi yapılmaktadır, ancak bu yönetmeliklerdeki tedbirlerin uygulanabilmesi için de önce patlayıcı ortam sınıflaması yapılmış olması gerekmektedir.

99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise ülkemizde ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ olarak yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre Bölge’lerin (zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisteki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlenmesi işverene bırakılmalıdır.

Eğitiminde, yasal mevzuat, patlamadan korunma dokümanı taslağı ve örnekleri ile patlamadan korunma dokümanı hazırlamayı öğreneceksiniz.

İş güvenliği uzmanları, kimyagerler, kimya mühendisleri ile diğer mühendisler, iş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyenler, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar patlamadan korunma eğitimi almalıdır.

2 gün (16 saat)

 • ATEX Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı ve Yükümlülükler
 • ATEX Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması
 • Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı
 • Katı Sıvı ve Gazların Yanma, Parlama ve Patlama Davranışları
 • Patlamaların Mekanizması ve Dinamiği
 • Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LEL ve UEL, Molekül Ağırlığı, Özgül Ağırlık
 • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölgelerin (Zone) Belirlenmesi
 • Zone Hesaplamaları
 • Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma
 • Yanıcı Madde Kullanmamak
 • İnertleştirme (Azot, Karbondioksit vb. ekleme)
 • Seyreltme
 • Havalandırma (Havalandırma Hesapları)
 • Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası
 • Zone 0, Zone 1, Zone 2
 • Zone 20, Zone 21, Zone 22
 • Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü
 • Kategori 1,2,3 Eksproof Ekipman Kullanımı
 • Statik Elektrik Önlemleri ve KKD
 • Mekanik Kıvılcımlar
 • Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri
 • Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması
 • Basınca Dayanıklı Yapı
 • Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri
 • Patlama Kapakları ve Diskleri
 • Domino Etkisinin Önlenmesi
 • ATEX için Acil Durum Planı
 • Acil durum planlarının yasaların güvenilirlik çerçevesinde ele alınması
 • Acil durum planı ile sistemin bir bütün hale getirilmesi
 • Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması
 • Bilinen Risk Değerlendirmesi Yöntemleri ve Seçimi
 • Uygun Risk Değerlendirmesi Yönteminin Seçimi
 • Seçilmiş Olan Yöntemin Patlayıcı Atmosfer Risk Değerlendirmesinde Uygulanması
 • Saha Çalışmalarından Örnek Uygulamaların Paylaşımı
 • Örnek Yapılmış Patlamadan Korunma Dökümanları Üzerinde Çalışma
 • Dokümanın incelenmesi
 • Soru Cevap
 • Workshop

Eğitim süresinin tamamında yer alan katılımcılara “SZUTEST Onaylı Katılım Sertifikası” verilecektir.

Yeterli katılım sağlanması durumunda İstanbul dışında ya da talep eden firma bünyesinde de eğitim gerçekleştirilebilir. Lütfen İstanbul dışındaki ve özel eğitim talepleri ile ilgili iletişime geçiniz.

Tüm KOBİ’ler KOSGEB’ e başvurmaları halinde %60’a varan farklı eğitim desteklerinden faydalanabilirler.

Katılım için, eğitim takvimi mizi inceleyin.