Asansör Periyodik Kontrol

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., kurulduğu ilk günden itibaren, Türk sanayicisinin yanında olup üreticilerimizin tüm sertifikasyon, test ve gözetim hizmeti ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının tercih ettiği belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olmayı başarmıştır.

SZUTEST, TÜRK Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’a akredite olmuş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör Periyodik Kontrollerini gerçekleştirmek için yetkilendirilmiştir. Sektörün saygın, müşteri odaklı ve yetkin firmaları arasında gösterilmektedir.

04.05.2018 tarihli 30411 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olan, “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ve 06.04.2019 tarihli, 30737 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” ile periyodik kontrollerin genel çerçevesi çizilmiş bulunmaktadır.

Bu yönetmeliklerin amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek; insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Tanımlar

Kısaca ilgili yönetmeliklerde yer alan tanımlamalara değinecek olursak;

Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan

kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu

üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

Asansör Monte Eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından

sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

A Tipi Muayene Kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörlerin periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu,

Asansör Yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu,

Bina Sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

Periyodik Kontrol: Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi,

İlgili İdare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini ifade etmektedir.

Yetkilendirme

İlgili idare ile protokol imzalayacak olan A tipi muayene kuruluşu, yetki almak üzere Bakanlığa başvurur, Yönetmelik şartlarını sağlayan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir. İlgili idare, bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluşu ile en az dört yıllık protokol yapar.

Asansör Periyodik Kontrolleri hususunda hizmet vermek adına, protokol imzaladığımız ilgili idarelere SZUTEST’e ait web sayfamız olan https://www.szutest.com.tr/ den ulaşım sağlayabilirsiniz.

Personel

SZUTEST olarak hizmet verdiğimiz, asansör periyodik kontrollerinde görevlendirmek üzere gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik yöneticiyi ve muayene elemanını bünyemizde bulundurmaktayız.

Teknik yöneticilerimiz ve muayene elemanlarımız Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan eğitim ve sertifika zorunluklarını karşılamaktadır.
SZUTEST, asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtıcı kimlik belgesi düzenler ve periyodik kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanmasını sağlamaktadır.

Asansör periyodik kontrolüne iştirak eden muayene personeli için iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kuruluşumuz tarafından alınır.

Bilgi Etiketleri

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ ne göre ilgili idareler ile protokol imzalayan ve hizmet gerçekleştirmek için hazır bulunan SZUTEST’ in bünyesinde ki tam zamanlı personellerimiz, periyodik kontrol sonuçlarını kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirmektedir.
SZUTEST, ilgili idare adına periyodik kontrolü yaparak kusursuz olarak tanımlanan asansöre yeşil renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre mavi renkli bilgi etiketi, kusurlu olarak tanımlanan asansöre sarı renkli bilgi etiketi ve güvensiz olarak tanımlanan asansöre kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirmektedir.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, Asansör Periyodik Kontrol Departmanı muayene personelleri tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği EK-2’deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu olarak hizmet veren SZUTEST ile bina sorumlusuna iletilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün verilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, SZUTEST Asansör Periyodik Kontrol Departmanı muayene personelleri tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu SZUTEST ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı bir defaya mahsus düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Asansör Periyodik Kontrol Raporu

Elektronik ortamda online olarak oluşturulan rapor, periyodik kontrolün tamamlandığı tarihte muayene elemanı tarafından tanzim edilir ve periyodik kontrol tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından onaylanır.

Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihi takip eden işgününde, Hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna SZUTEST Asansör Periyodik Kontrol Departmanı tarafından kısa mesaj yoluyla (SMS) iletilir.

Asansör Periyodik Kontrol Ücreti

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ Ek-7’de yer alan taban ve tavan ücret aralığı esas alınarak ilgili idare tarafından belirlenen periyodik kontrol ücreti SZUTEST Asansör Periyodik Kontrol Departmanı tarafından bina sorumlusundan tahsil edilmektedir.

04.05.2018 tarih 30411 sayılı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör periyodik Kontrol Yönetmeliği Madde 10’ a göre belirlenen ücretler,

MADDE 10 – (1) Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Komisyon kararı doğrultusunda EK-1’de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.

(2) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir.

Şikayetler

SZUTEST Asansör Periyodik Kontrol Departmanı olarak TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamındaki akreditasyonuna aykırı faaliyetlere ilişkin şikâyetler değerlendirilmek üzere Bakanlık tarafından TÜRKAK’a iletilmektedir.

SZUTEST’ ten almış hizmeti değerlendirmek isterseniz https://www.szutest.com.tr/dokumanlar/genel-dokumanlar/ bağlantısını veya info@szutest.com.tr adresini kullanabilirsiniz.

İletişim

Asansör Periyodik Kontrolleri ile ilgili sorularınıza cevap vermekten memnuniyet duyarız.
Tel: +90 216 469 46 66 (pbx)

Teknik Yönetici, Muayene Elemanı veya Planlama Sorumlusu olarak SZUTEST bünyesinde çalışmak isterseniz https://www.szutest.com.tr/insan-kaynaklari/ bağlantısı üzerinden başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

SZUTEST ile daima bir adım öndesiniz!

İlİlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare/İlçe özel İdare)Protokol Başlangıç TarihiProtokol Bitiş Tarihi
BALIKESİRDursunbey1.06.20181.06.2022
UŞAKMerkez1.01.202131.12.2024
KastamonuMerkez1.01.202131.12.2024
UŞAKKarahallı1.01.202131.12.2024
UŞAKEşme22.07.201822.07.2022
ANKARAŞereflikoçhisar20.02.201920.02.2023
BALIKESİRBigadiç26.12.201923.12.2023
İSTANBULSilivri1.01.202031.12.2023
UŞAKSivaslı4.03.20203.03.2024
UŞAKUşak İl Özel İdaresi16.04.202015.04.2024
UŞAKYeleğen11.10.202110.10.2025

Son Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2022