Asansör Periyodik Kontrol

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., kurulduğu ilk günden itibaren, Türk sanayicisinin yanında olup üreticilerimizin tüm sertifikasyon, test, muayene ve gözetim hizmeti ihtiyaçlarını karşılamaktadır. SZUTEST, sektörün saygın, müşteri odaklı ve yetkin firmaları arasında gösterilmektedir.

SZUTEST, TÜRKAK’tan akredite olmuş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör Periyodik Kontrollerini gerçekleştirmek için yetkilendirilmiştir.

04.05.2018 tarihli 30411 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olan, “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ve 06.04.2019 tarihli, 30737 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” ile periyodik kontrollerin genel çerçevesi çizilmiştir.

Bu yönetmeliklerin amacı;

  • Asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi,
  • Yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
  • İnsan ve yüklerin ya da sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Tanımlar

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan tanımlamalara değinecek olursak;

Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatay 15 dereceden fazla açı yapan, kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit seyir yolu üzerinde olmasa da hareket eden bir kabine sahip olan, insan ve yük taşımaya yarayan elektro-mekanik tesislerdir.

Asansör Monte Eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

A Tipi Muayene Kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şartlar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu olma şartlarını karşılayan ve asansörlerin periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite, Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşlarıdır.

Asansör Yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusu.

Bina Sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi ya da  kat malikini/maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkili.

Periyodik Kontrol: Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayene.

İlgili İdare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini ifade etmektedir.

Yetkilendirme

İlgili idare ile protokol imzalayacak olan A tipi muayene kuruluşu, yetki almak üzere bakanlığa başvurur, yönetmelik şartlarını sağlayan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir. İlgili idare, bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde belirleyeceği A tipi muayene kuruluşu ile en az dört yıllık protokol yapar.

A Tipi Muayene Kuruluşu olan SZUTEST, Asansör Periyodik Kontrolleri hususunda hizmet vermek adına, protokol imzaladığımız ilgili idarelere burdan ulaşabilirsiniz.

Personel

SZUTEST olarak hizmet verdiğimiz, asansör periyodik kontrollerinde görevlendirmek üzere gerekli yetkinliğe ve tecrübeye sahip yeterli sayıda teknik yöneticiyi ve muayene mühendisini bünyemizde bulundurmaktayız.

Teknik yöneticilerimiz ve muayene mühendislerimiz Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan eğitim ve sertifika zorunluklarını karşılamaktadırlar. SZUTEST, asansör periyodik kontrolünde görevlendireceği muayene personeline tanıtıcı kimlik belgesi düzenleyerek, periyodik kontrol aşamasında amacına uygun olarak kullanmasını sağlar.

Asansör periyodik kontrolüne iştirak eden muayene personeli için iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kuruluşumuz tarafından alınır.

Bilgi Etiketleri

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ ne göre ilgili idareler ile protokol imzalayan ve hizmet gerçekleştirmek için hazır bulunan SZUTEST’ in bünyesinde çalışan tam zamanlı personellerimiz, periyodik kontrol sonuçlarını kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirmektedir.
SZUTEST, ilgili idare adına periyodik kontrolü yaparak:

  • Kusursuz olarak tanımlanan asansöre yeşil renkli bilgi etiketi,
  • Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre mavi renkli bilgi etiketi,
  • Kusurlu olarak tanımlanan asansöre sarı renkli bilgi etiketi,
  • Güvensiz olarak tanımlanan asansöre kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirmektedir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış (60) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, asansör periyodik kontrol departmanı, muayene personelleri tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği EK-2’deki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu olarak hizmet veren SZUTEST ile bina sorumlusuna iletilir.

Periyodik muayene sonrasında güvensiz olarak tanımlanan asansörün verilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi (20) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, SZUTEST asansör periyodik kontrol departmanı muayene personelleri tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu SZUTEST ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı bir defaya mahsus düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş (45) iş gününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Asansör Periyodik Kontrol Raporu

Elektronik ortamda online olarak oluşturulan rapor, periyodik kontrolün tamamlandığı tarihte muayene mühendisi tarafından tanzim edilir ve periyodik kontrol tarihini takip eden en geç üç iş günü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından onaylanır.

Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihi takip eden iş gününde, hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, onaylandığı tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içerisinde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna SZUTEST Asansör Periyodik Kontrol Departmanı tarafından kısa mesaj yoluyla (SMS) iletilir.

Asansör Periyodik Kontrol Ücreti

Asansör periyodik kontrolleri için yetkilendirilecek A tipi muayene kuruluşlarına dair tebliğ Ek-7’de yer alan taban ve tavan ücret aralığı esas alınarak ilgili idare tarafından belirlenen periyodik kontrol ücreti SZUTEST Asansör Periyodik Kontrol Departmanı tarafından bina sorumlusundan tahsil edilmektedir.

04.05.2018 tarih 30411 sayılı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör periyodik Kontrol Yönetmeliği Madde 10’ a göre belirlenen ücretler,

MADDE 10 – (1) Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Komisyon kararı doğrultusunda EK-1’de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.

(2) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

(3) Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir.

 

Asansör periyodik kontrol taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 04/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirtilmiş olup bahsi geçen Yönetmelik gereği bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 1/01/2024-31/12/2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan asansör periyodik kontrollerinde esas alınacak ücretler belirlenmiştir.

 

İletişim

Asansör Periyodik Kontrolleri ile ilgili sorularınıza cevap vermekten memnuniyet duyarız.
Tel: +90 216 469 46 66 (pbx)

Teknik Yönetici, Muayene Mühendisi veya Planlama Koordinatörü olarak SZUTEST bünyesinde çalışmak isterseniz https://www.szutest.com.tr/insan-kaynaklari/ bağlantısı üzerinden başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

SZUTEST ile daima bir adım öndesiniz!

İlİlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare/İlçe özel İdare)Protokol Başlangıç TarihiProtokol Bitiş Tarihi
UşakMerkez1.01.202131.12.2024
UşakKarahallı1.01.202131.12.2024
UşakEşme23.07.202231.12.2026
UşakSivaslı04.03.202403.03.2028
UşakYeleğen11.10.202110.10.2025
UşakUlubey27.02.202426.02.2028
KastamonuMerkez1.01.202131.12.2024
KastamonuSeydiler31.05.202231.05.2026
Kastamonuİhsangazi21.07.202220.07.2026
İstanbulEyüpsultan8.05.20237.05.2027

 

Son Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2024