2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Elektromanyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti dışında, günlük hayatta nükleer ölçekte karşılaşılan tüm diğer olgulardan sorumludur. Bu sebepten ötürü, cihazların ve donanımların elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlama sorumluluğu da Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)’ ne uyumla karşılanmaktadır.

Elektromanyetik kuvvet, bilinen dört temel kuvvetten biridir. Diğer temel kuvvetler: nükleonları oluşturmak için kuarkları bağlayan ve çekirdekleri oluşturmak için nükleonları bağlayan güçlü nükleer kuvvet, radyoaktif bozulmanın bazı türlerini oluşturan zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Tüm diğer kuvvetler (sürtünme kuvveti gibi), neticede, parçacıkların hareketiyle sağlanan bu temel güçlerden ve momentumdan kaynaklanır.

Elektromanyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti dışında, günlük hayatta nükleer ölçekte karşılaşılan tüm diğer olgulardan sorumludur. Bu sebepten ötürü, cihazların ve donanımların elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlama sorumluluğu da Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)‘ ne uyumla karşılanmaktadır.

Donanım aşağıda belirtilen hususları sağlayacak şekilde en son teknolojiye göre tasarımı yapılmalı ve imal edilmelidir:

Oluşan elektromanyetik bozulma, telsiz ve telekomünikasyon donanımın veya diğer donanımın tasarlandıkları şekilde çalışmasına engel olacak seviyeyi aşmamalıdır.

Donanımın tasarlandığı gibi kullanımı sırasında beklenen elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklık, tasarlanan kullanımında kabul edilemez performans kaybına yol açmaksızın çalışmasını sağlayacak seviyede olmalıdır.

Sabit bir tesisat iyi mühendislik uygulamaları kullanılarak ve aksamların tasarlanan kullanımıyla ilgili bilgilere uyularak, birinci paragrafında yer alan koruma şartlarını karşılayacak şekilde kurulmalıdır. Bu iyi mühendislik uygulamaları belgelenmeli ve belgeler sabit tesisat çalıştığı sürece, sorumlu kişi/kişiler tarafından ilgili ulusal yetkili kuruluşların denetimine açık tutulmalıdır.

Teknik dosya cihazın temel gereklere uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlamalıdır. Teknik dosya cihazın tasarım ve imalâtını ve özellikle de:

  • Cihazın genel bir tarifini,
  • Varsa, kısmen ya da tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartlara uygunluğun kanıtını,
  • İmalâtçının uyumlulaştırılmış standartları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı durumlarda, elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinin bir tarifini, yapılan tasarım hesaplarının sonuçlarını, yapılan incelemeleri, deney raporlarını ve benzerlerini içerecek şekilde bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için alınan tedbirlerin açıklaması ve tarifini,
  • Üreticinin isteği doğrultusunda, onaylanmış kuruluştan alınan bir beyanı kapsamalıdır.