ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardı Sistemi Nedir?

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IET) tarafından geliştirilen ve ISO/IEC 27000 standart ailesi içerisinde yer alan standartlardan en yaygını olan ISO 27001 bir bilgi güvenliği yönetim sistemi standardıdı olarak tanımlanıyor.

Bilgi Güvenliği Standardı Sistemi Nedir?

Bilgi güvenliği standardı sistemleri, kişileri, süreçleri ve bilgi-işlem sistemlerini kapsayan risk yönetim süreçlerini içeriyor. Bu sistemler sayesinde, finansal bilgiler, fikri mülkiyet içeren bilgiler, çalışan bilgileri veya üçüncü kişilere ait bilgiler gibi büyük önem arz eden ve en sıkı şekilde korunmayı gerektiren verileri güvence altına almak mümkün hale geliyor.

Bigli güvenliği sistemi kapsamında firma veya kurumdaki bütün bilgiler gözden geçirilip, eksikler ve muhtemel tehditler yönünden bir risk analizi yapılıyor. Bu çerçevede bir risk yönetimi modeli seçilerek plan hazırlanması gerekiyor.  Daha sonra, riskin işlenmesine yönelik olarak ilgili standartta öngörülen kontrol mekanizmaları arasından seçim yapılıp uygulamaya konuluyor. Planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma olmak üzere dört unsurdan oluşan bu döngü risk seviyesi kabul edilebilir düzeye inene kadar devam ediyor.

ISO 27001 Neleri İçeriyor?

ISO 27001 faaliyet alanı ve büyüklüğünden (KOBİ veya büyük işletme) bağımsız olarak işletme ve kurumlarda bilgi güvenliği sistemlerinin uygulanması, izlenmesi, sürdürülmesi ve düzenli olarak geliştirilmesine yönelik şartları ortaya koyuyor. Bu çerçevede, risk yönetimi ve risk işleme, iş devamlılığı planlarının hazırlanması;  görev ve sorumlulukların belirlenmesi; belgelemeye ilişkin gerekliliklerin, erişim kontrolü ve güvenliği unsurlarının ortaya konması; acil durum/ olay yönetimi prosedürlerinin oluşturulması ve uygulama sırasında bunların kayıt edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu unsurların tamamını kapsayan bir bilgi güvenliği politikasının geliştirilmesi ve çalışanların bilgi güvenliği ve tehditlere ilişkin bilgilendirilmesi gerekiyor.

Faydaları Neler?

ISO 27001 belgesi firma ve kurumların bilgi güvenliğine ilişkin yasal gereklilikleri yerine getirmesine imkan sağlaması yanı sıra, müşteri ve tedarikçiler başta olmak üzere verisini bulundurduğu tüm paydaşlarına güvence sağlar.

Bilgi güvenliği altyapısının kurulması, ilgili ekiplerin oluşturulması, risk analizleri yapılması ve bu çerçevede eylem planlarının hazırlanması, mevcut önlemlerin iyileştirilmesi, gerekli belgeleme süreçlerinin geliştirilmesi, çalışanlar nezdinde bilgi güvenliği bilincinin oluşturulması vb. çok sayıda unsuru içeren ISO 27001’in sağladığı kazanımları

  • İş devamlılığının sağlanması (her durumda işin devam etmesini mümkün kılacak kapasitenin geliştirilmesi),
  • Müşteriler ve tedarikçiler başta olmak üzere tüm paydaşlarının güveninin kazanılması,
  • Eldeki bilgilerin farkına varılması ve korunmasına yönelik kapasite oluşturulması
  • Yasal takip riskinin önüne geçilmesi
  • Çalışan motivasyonunun iyileştirilmesi
  • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine uygunluk sağlanması olarak sıralayabiliriz.
27001-blog