GMP + İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

GMP PLUS (GMP +) Belgesi Nedir?

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları, insan sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir. Esas olarak GxP (GoodxPractise) döngülerinden birisidir. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD), İyi üretim pratiği (GMP) yerine daha çok “cGMP” tanımı kullanılır. Burada kullanılan “c” kelimesi ingilizce “Current-” kelimesinin kısaltılmışı olup “ dinamiklik anlamında kullanılır. İyi üretim pratiğinin, bir kez kurulan sabit bir sitem değil, sürekli denetlenen, ortaya çıkan eksikliklerin, hataların sürekli denetlendiği, düzeltildiği ve eklemeler yapıldığı bir esnek bir organizyonu tanımlamak amacıyla kullanılır.

gmp-1

Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

İmalat için bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

GMP’ nin genel şartlarının yerine getirilmesi, sistematik ağın aşağıda ki unsurlara göre dizaynı ile mümkündür.
a-  Kalite yönetimi
b-  Personel ve organizasyon
c-  Bina, donanım, ekipman ve materyaller
d-  Dokümantasyon
e-  Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım
f- Kalite kontrol ve yeterlilik testleri
g-  Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme
h-  Şikayetler ve geri çağırma
i- Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi
j- Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi
k-  İçsel ve dışsal denetim .

GMP + Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir. 1992 yılında Hollanda Yem Endüstricileri‘ nin birlikte hazırladığı bir standart belgesidir.

Üretim adına bir kalite yaklaşımı olmasının yanı sıra gıda sanayi personellerinin profesyonel işleyişini sağlayarak güven duyulan ve etkili ürün temin edilmesini sağlar. Bir kuruluşun bütün yanları ile yani, sahip olması gereken esas nitelikleri ile her üretim aşaması adına çeşitli kriterler değerlendirmektedir. Üretim alanı, işletmenin çevresi, kullanılan aleti malzeme ve üretim aşaması, işletme personeli ve ham maddenin kalite ve güvenilir olduğunu tanımlar ve kontrol eder. Gıda, ilaç, kozmetik sektörünü kapsamına alan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin kozmetik kategorisinden kabul eden Kozmetik kanununun kabul edilmesi ile bu sektörü de kapsamına almaktadır.

Bu durumun yanı sıra, insan ve hayvanlarda uygulanan medikal ürünlerin üretiminin gerçekleşmesinde gerekli hükümlerin bütünüdür. GMP Plus belgesi’ne sahip işletmeler veri tabanında çevrim içi izlenebilirler. GMP Plus standardı hükümlerine uyumlu duruma getirmek adına geliştirilmesi ile birlikte yem temin etmek için kalite ve güvenliği tüm yem kapsamında tedarik etmeyi hedeflemiştir. Yemde Kalite güvencesini oluşturmak adına Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) prensiplerine dayanarak hazırlanmıştır.

Hayvanların beslenmesinde yer alan yemler, gıda üretim halkasının önem teşkil eden bir basamağını meydana getirir. Hayvanların besin ürünleri gereksinimlerine uygun, dengeli ve uygun bir karışım ile oluşturulan yemler, hayvansal üretimin çoğaltılmasında ve hayvan sektörünün ekonomik olarak uygulanmasın önemli bir rolü bulunmaktadır. Hayvancılık sektöründe birim hayvan başına en fazla verimin sağlanması amaçlanırken, toplum sağlığının koruma altına alınması adına üretimi yapılan hayvansal ürünlerinde de güven duyulan ürün olması gerekir. Güven duyulan hayvansal gıdaların sağlanmasında önemli konulardan birisi de hayvanların tükettiği yemlerin hijyen şartları uygun olarak üretilmesi ve güvenli olmasıdır. Çiftlikten sofralara kadar gıda güvenliğinin oluşturulması adına, yemin, birincil üretimden nihai ürüne değin aşamaların tümünde, iyi üretim uygulamaları ve hijyen şartlarına uygun şekilde üretiminin yapılması, depolanması, diğer alanlara taşınması ve kullanılması gerekli görülmektedir. Gıda ve yem güvenilirliği hususunda AB’ye uyum çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde 2010 senesinde oluşturulan veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, yem ve gıda yasası uygulanmaya başlanmıştır. Bu yasa çerçevesinde Yem Hijyeni Direktifi ile Yemlerin Piyasaya Sunulması ve Uygulanması Bakımından Direktif’ inin yayını yapılmıştır. Yem Hijyeni Direktifi ile getirilen yeni düzenlemelerde, birincil üretim dışta kalmak üzere yem kuruluşları, üretimde risk analizi ve kritik kontrol merkezleri prensiplerini temel alan yem güvenilirliği sistemini oluşturmak ve uygulamakla sorumludur. Yem işletme kuruluşları üründe ya da üretim, ürün işleme ve ürün dağıtım süreçlerinde değişiklik yapılması durumda, risk analizi ve kritik kontrol merkezleri prensiplerini temel alan sistemin kullanılması değerlendirmek, sistemde gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek ve bu değişiklikleri kaydetmek zorundadır. Yem işletmeci kuruluşları güvenilir yem üretimi ile mükelleftir.

GMP + (GMP PLUS) Sisteminin Temel Unsurları

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir. 1992 yılında Hollanda Yem Endüstricileri‘nin birlikte hazırladığı bir standart belgesidir.

GMP+ belgesi adına, bir dizi risk azaltma tedbiri en iyi sonuçları almak için devreye sokulmalıdır. İlk önce, uygun bir ön şart programı uygulanmalı, bu programın ismi ise İyi Üretim Uygulamalarıdır (GMP). Bu program; yapıların ve makinelerin bakımı, personellerin eğitimi, temizlik ve hijyen programı, haşere mücadelesi gibi. Bunlar, yem üretim aşamasında muhtemel risklerin temel düzeyinin kontrol edilmesini temin eder. İkincisi, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), üretim aşamasında risk durumuna gelebilecek ve ön şart uygulanmasının ardından kalmış belli başlı riskleri tanımlamak adına bir vasıtadır. HACCP, gerek asıl güvenlik risklerinin indirgenmesi adına uygun kontrol tedbirlerini tanımlamada ve temin etmede hem gerekse bu kontrol tedbirlerinin etkinliğinin gözlenmesinde sonuç sağlar. Bu duruma ilave olarak, uygun bir kalite yönetim sistemi, günlük uygulamalarda, tanımı yapılmış kontrol tedbirlerinin ve doğrulama aşamalarının tutarlı şekilde uygulanmasını temin eder.

GMP (+) Plus Standardı Nedir?

GMP Plus standardı, Bu standart, yemlerin, iyi üretim uygulamaları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretilmesini sağlamak ve yem işletmecilerini bilgilendirmek amacıyla oluşturulan bir standarttır.

Yem Hijyeni Yönetmeliği, Yönetmelik (EC)’e ilişkin olarak Hijyen Kodu şeklinde onayı yapılmıştır. Aynı zamanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kuruluşun geçerli olan tüm hukuki gerekliliklere uygunluk durumunu belirtir. Hayvan yemlerini üreten işletmeleri ve bu yemlerin ulaştırmaları sağlayan işletmelerin kendine ait kalite güvence sistemleri ile çiftliklerin ürünlerinin tedarik edilmesi uygulamalarını da kapsamına almaktadır. GMP Plus (Gmp +) standardı, yemlerin çiftliklere direk olarak tedarik edilmesi adına çiftlik hayvanları için yem standardı olması ile birlikte çiftliklerin ihtiyaçlarını ve çiftliklerine güvenli hayvan yemlerinin teslimatın sağlanması, ticari uygulamalarını garantilemek için dağıtıcı şirketin uygulanabilir şartlarını kapsamaktadır. Bu standart direk olarak paydaşlar ile yakın ortakları içinde oluşturulmuştur. GMP + Standardı, AB Direktifleri ve Tüketici Ürün Güvenliği yönetmeliklerine uyacak biçimde hazırlanmıştır. Yem Hijyeni Direktifi, Yönetmelik (EC) kapsamında Hijyen Kodu şeklinde kabul edilmiş ve aynı zamanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (VWA) geçerli hukuki koşulların tümüne uygun olduğunu belirten bir belge almak için ulaştırma hizmeti sunan ticaret işletmeleri nezdinde kabul edilebilir. Ulaştırma hizmeti sunan ticaret işletmeler hayvan yemlerinde güvenlik güvencesi ve kaliteyi temin etmek adına GMP PLUS standardından faydalanılmıştır. Bu standart, Yemlerin, iyi üretim uygulamaları ve hijyen kurallarına uygun şekilde üretilmesini temin etmek ve yem üreten kuruluşları bilgilendirmek için hazırlanan bir standarttır. Mevzuata yönelik yürürlüğe konan yeni yönetmelik şartları ile beraber sektörel anlamda yaşanan değişimlerin hızla gerçekleştiği ve çeşitli sorunları da kapsayan günlerde sağlıklı beslenilmesi için üretimde bulunulan hayvansal ürünlerin temelini hazırlayan yemlerin, daha kaliteli ve güvenilir olması adına üstesinden gelinmesi gereken bir standarttır.

GMP + Standardı 2 modülden hazırlanmıştır.

 • Gmp + ve Gıda Güvenliği
 • Gmp + ve Gıda Sorumluluğu

gmp-2

GMP Plus (+) Standardının Amacı Nedir?

GMP Plus (+) standardı, yemlerin kurallarına uygun bir şekilde üretilmesini temin etmek ve yem işletmeci kuruluşlarına bilgilendirmek için hazırlanan bir standarttır.

Yem güvenilirliğinin temin edilmesi adına, yem işletmeci kuruluşlarının iyi üretim uygulamalarını baz alarak üretimde bulunmasını ve yem hijyeni adına gerekliliklerin tümünü tedarik etmesi konusunda işletmeci kuruluşlara yardımcı olmaktır. Standart, hayvanlar adına, gıda amaçlı karma yem ve premiks üretimini kapsamına almaktadır. Standart, sadece endüstriyel karma yem ve premiks üretiminden ziyade aynı zamanda kendi işletmesinde beslediği hayvanlar için yem katkı ve premiks uygulayarak karma yem üretiminde bulunan yetiştirici kişileri veya üreticileri de kapsamaktadır.

 • Yem güvenilirliği yönetim sistemi oluşturulması, bu sistem yazılı hükümlere bağlanmalı, uygulanmalı ve devamlılığı temin edilmelidir.
 • Yem güvenilirliği yönetim sistemi yazılı hükümlere bağlanmış prosedürleri olan iyi üretim uygulamalarını kapsamalıdır.
 • Üretimi yapılan ve piyasaya sunulan bir yemin güvenilirliğinde olumsuz etkileri meydana gelebilecek risklerin tespit edilmesi ve kontrol edilebilmesi hedefi ile risk değerlendirmesi gerçekleşmelidir.
 • Risk değerlendirmesi, tehlike değerlendirme ve kritik kontrol noktaları temeline uygun gerçekleşmelidir.
 • Yem güvenilirliği sistemi güvenilirlik üzerinde verimli olan tüm uygulamaların tanımını yapmalıdır ve kullanılmalıdır. Ülkeler arası standartlar yem güvenilirliğinin tanımını yapmalıdır ve uygulamada icra edebilmelidir.

GMP + Belgesi Nasıl Alınır?

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir. 1992 yılında Hollanda Yem Endüstricileri‘ nin birlikte hazırladığı bir standart belgesidir.

Belgelendirme işlemi birkaç süreçten meydana gelmektedir. Yeni müracaatlar adına denetim zamanının analiz edilmesi ve denetim zamanının tahmini gerçekleşecektir. Kabul edilmesinin ardından uzman denetçilerimiz işletmenizde belge denetimi gerçekleştirecektir. Gıda sektöründe yer alan işletmeler, sözleşmeli denetçi tarafından yapılan denetimi tatmin edici bir biçimde geçmesinin ardından belgeye sahip olur. Belge vermemizin ardından, belgelendirme aşaması, işletmenin hayvan yemi ürünleri adına GMP + standardında detaylı şekilde ifade edilen koşullar uyup uymadığını tespit etmek adına yapacağımız senelik denetimi kapsamaktadır. GMP + belgesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Szutest Uygunluk Değerlendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun uzmanları ile görüşebilirsiniz.

GMP + Yem Belgelendirme Sistemi

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir.

 • Belgeleri (Dokümanları)

GMP + FC sistemi kapsamında genel katılım koşulları

 • B-Belgeleri

Normatif belgeler, ekler ve ülkesel olarak notlar, GMP + Yem Güvenlik Güvencesi – FDA Yem Güvenilirlik Güvencesi

 • Belgeleri

GMP + FC sisteminin

 • Belgeleri

GMP + ihtiyaçlarının uygulamaları ile kuruluşlara yardımcı olacak şartlar

GMP + Belgesini Kimler Almalıdır?

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir. 1992 yılında Hollanda Yem Endüstricileri‘ nin birlikte hazırladığı bir standart belgesidir.

Ham ürünlerin üretici kuruluşlarında hayvan yemi ve yem içeriklerinin üretici kuruluşlarına kadar ve Hollanda yem sanayicileri ile ticarette bulunan dağıtıcı kuruluşlarda dâhil olmak üzere, tüm yem ürünü akışı sağlayan kuruluşlar almalıdır. GMP+ üç sene geçerli olan bir belgedir. Senelik şeklinde denetimlerde bulunuruz.

GMP + Belgesini hangi Kuruluşlar Verir

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir.

GMP + yani GMP Plus belgesi, Uluslararası akreditasyonu onaylanmış belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir. GMP + (GMP PLUS) Belgesini, uluslara arası akreditasyon onaylı belgelendirme kuruluşlarından Szutest Uygunluk Değerlendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz tarafından alabilirsiniz.

GMP + Belgesi Şartları

GMP Plus Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir.

İzlenebilirlik

İzlenebilirliğin temin edilmesi adına yazılı kayıt sistemi kurulmalıdır. İzlenebilirliği temin edilmesi adına kuruluşa sağlanan yem maddesinin tedarikçi veya aracı işletme bilgileri ile yeme dönüştürülmeden evvel kim tarafından işleme tabi tutulduğunun bilgilerini verecek bir dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

Kayıtların Muhafaza Edilmesi

Kayıtların tümünün saklanmalıdır. Saklama koşulları kayıtların zarar görmesine ya da bozulmasını önleyecek şekilde olmalıdır.

İşletmeye Sağlanan Yem Maddeleri

Risk analizi ve kritik kontrol merkezlerinin temeline dayalı bir plan kapsamında talep edilmeyen maddeler ve diğer bilinen risklere karşı kontrolü gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Etiketleme – Son Ürün Bilgileri

Üretimi yapılan yemler, Yemlerin Piyasaya sunulması ve uygulanması konusunda direktif ile Hayvan Beslemede uygulanan Yem Katkı Maddeleri bakımından direktife uygun etiketlenir. Kullanıcıların yemleri ve yem maddelerini işleme yöntemi, depola şekli ve kullanacağına yönelik açık ve bilgilendirici bir şekilde etiketlemede bulunmalıdır.

Prosedürler

Yem işletmeci kuruluş belirtilen koşulları temin etmek adına kendilerine ilişkin bir kuruluş prosedürünü kurmalı ve kullanmalı

Nelerden faydalanacaksınız?

GMP kılavuzu birincil üretimden nihai tüketime kadar gıda zincirini takip eder ve her aşamada önemli hijyen kontrollerinin üzerinde durur. GMP şunları sağlamak için bir çerçeve sunar:

 • Gıdanın insan tüketimi için güvenli ve uygun olmasını sağlamak için gıda zinciri boyunca geçerli olan önemli gıda hijyeni prensiplerini belirleme (birincil üretimden nihai tüketiciye kadar).
 • Gıda güvenliğini iyileştirmek için HACCP’ e dayalı bir yaklaşım önerme.
 • Bu prensiplerin nasıl uygulanacağını belirtme.
 • Emtia, süreçler veya gıda zinciri sektörlerindeki hijyen gerekliliklerini iyileştirmek için bu sektörlere yönelik özel kurallar hakkında yönlendirme sağlama.

Bu standart hayvan besleme zincirinde yer alan herhangi bir organizasyon için uygulanabilir durumdadır.

Besi zincirindeki konumunuz ne olursa olsun, ürettiğiniz veya çalıştığınız hayvan yeminin yüksek kalitede olduğunu ve toksin içermediğini göstermek istiyorsanız, GMP + FSA belgesi kuruluşunuza yardımcı olabilir.

Yemlerin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini garanti eden gereksinimleri belirleyerek, riskleri tanımlamanızı ve yemlerinizin kalitesini yönetmenizi sağlar.

İyi Üretim Uygulamaları (GMP) şeması, üretim tesislerini, depolama, nakliye, personel, prosedürleri ve yem üretimine bağlı dokümantasyonu kapsayan bir dizi gerekliliği bir araya getirir. GMP + sertifikasyonu ile, yemlerinizin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini garanti edebilir, müşterilerinizle ilişkileri güçlendirebilir ve yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.

GMP +, riski azaltmak ve kaliteyi artırmak için sistematik bir yaklaşım benimseyerek yem zinciri boyunca zararsızlığını garanti eder. Bu, kuruluşunuzun mevzuata uygunluğu sağlamasına ve uluslararası pazar gereksinimlerini karşılamasına ve küresel pazarı açılmasına yardımcı olur.

Yem Güvenliği Güvencesi için GMP+ FSA, Yem Sorumluluğu Güvencesi için GMP+ FRA, İyi Ticaret Uygulamaları (GTP) ve güvenli yem denetimleri olmak üzere çeşitli yem güvenliği sertifikasyonları sunar.

GMP+ FSA, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Planları (HACCP) ile birlikte ISO kalite yönetimi gerekliliklerini esas alır.

GMP+ sertifikasyon planı, üretim tesisleriyle ilgili ve depolama, taşıma, ticaret ve izleme faaliyetlerine yönelik koşulları tanımlar. Bu yaklaşım, en yüksek standartların sağlanması için tüm yem zinciri boyunca kontrol garantisi verir.

GMP+ FRA, GTP ve güvenli yem denetimi de sunar. Yem ve gıda güvenliği denetimlerini birleştirmek daha az zaman ve çaba harcanmasını sağlar.

Standart, kalite güvence prensiplerine dayanır ve süreçlerinizi kapsamlı bir şekilde değerlendirmenize ve uluslararası mevzuata uymanıza olanak sağlayan Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) yaklaşımlarını içerir. GMP +, yemlerinizin kalite sağlama konusundaki kararlılığınızı aşağıdaki kriterleri ile göstermenize yardımcı olur:

 • Bir iç kalite sistemine sahip olmak (ISO 9001‘ e dayanarak)
 • HACCP ilkelerini uygulamak
 • İzlenebilirlik dâhil genel kontrol önlemlerinin uygulanması
 • Katkı maddelerini ve veteriner ilaçlarını doğru kullanma

GMP +, HACCP ilkelerini ve sertifikasyonunu içerir ve ISO 9001 kalite yönetim standartlarına uymanızı gerektirir.

Belgelendirme kapsamında gerekliliklere uymaya devam ettiğinizi tetkik etmek için her yıl tekrarlanan yerinde denetimler gerçekleştirilmektedir.

GMP + Belgelendirmesi Sonucu Gözle Görülen Muhtemel Çıktıları

 • Kazançlarınızı artırır – süreçleri iyileştirmenize ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olarak GMP +, işinizi artırmanıza yardımcı olabilir.
 • Süreçleri iyileştirin – GMP + ile, yönetim süreçlerinizdeki iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve uluslararası olarak kabul edilmelerini sağlayabilirsiniz.
 • Veriminizi artırın – atıkları azaltarak ve geri çekme işlemlerinden kaçınarak, GMP + maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma yollarının belirlenmesine yardımcı olur.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayın – GMP + ile müşterilere yemlerin güvenli süreçler kullanılarak üretildiğini kanıtlayabilirsiniz.
 • Sürdürülebilirliğe olan bağlılığınızı gösterin – GMP +, sadece maddi faydaya değil, insanlara ve çevreye olan etkileriniz üzerinde odaklanmanıza da yardımcı olur.
 • Rekabet gücünü arttırın – GMP + Avrupa yem piyasasında iş yapmak için bir gerekliliktir ve uluslararası alanda kabul görmektedir.
 • Riskleri tanımlayın ve etkileri azaltın – GMP +, önemli iş risklerini tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur, yem işinizin hayvanlara ve insanlara fayda sağlamasını sağlar.
 • Standartlarınızı kolaylaştırın – GMP +, ISO 9001 kalite yönetimini ve HACCP’ yi kapsar, size zaman ve para kazandırır.
szutest-blog