Enerji Etüdü

Enerji Etüdü, enerjinin mümkün olduğunca verimli kullanılmasını sağlamak için bir enerji sisteminin sistematik olarak incelenmesidir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bukanuna bağlı olarak düzenlenen mevzuata göre;

Yıllık enerji tüketimi 1000 Tep ve üzeri olan Endüstriyel işletmelerde 4 yılda 1,Ylllık enerji tüketimi 500 Tep ve üzeri olan veya toplam inşaat alanı 20.000 mve üzeri olan ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel sektör binalarında, toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya enerji tüketimi 250 TEP/yıl olan kamu kesimi binalarında ve  7 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunludur.

2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

Yıllık enerji tüketimi 1000 Tep den 5000 Tep e kadar olan endüstriyel işletmeler 25 Ocak 2023 tarihine kadar ilk zorunlu enerji etütlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Etütlerin yapılması ile işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya konması, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin ortaya konması ve nihayetinde enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Verimlilik sağlayacak imkanların ortaya konması için tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacı ile işletmelerde incelemeler ve ölçümler yolu ile  toplanan bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve  verimlilik artışı sağlayacak önlemlere/yatırımlara ilişkin hususlar teknik ve mali boyutları ile değerlendirilerek raporlanır.

Çalışmalar kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır.

  • Girdi Profili
  • Atık Profili
  • Kayıp-Kaçak Profili
  • Verimsizlik Profili
  • İsraf Profili
  • Emisyon Profili
  • Enerji Yönetim Profili

Enerji etütleri, enerji tasarrufu, enerji maliyetlerini düşürme ve daha yüksek performansa yol açacak operasyonel ve ekipman iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için oldukça güçlü araçlardır.

Etütler; Ön Etüt ve Detaylı Etüt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilebilir.

Ön Etüt aşamasında; İşletmedeki veya binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Önleme veya geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen hususlar ve bu hususlara ilişkin çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte en fazla on beş iş günü içerisinde tamamlanır.

Detaylı Etüt aşamasında ise: Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Detaylı enerji etüdü neticesinde talebe göre, bina ya da sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun olarak kısaca VAP denilen Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanır.

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje olarak değerlendirilmektedir.

Endüstriyel tesislerdeki 5.000.000 TL’ye kadar olan ve geri ödeme süresi 5 yılın altında olan VAP projelerinin %30’a kadarlık kısmı için devlet desteği sağlanmaktadır.

Enerji etüdü nasıl yapılır?
Enerji etüdü nedir?