İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

SZUTEST Deney Laboratuvarı, İş hijyeni ölçümleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TS EN/ISO 17025 standardının tüm gerekliliklerini akredite olarak yerine getirerek ölçümlerin mevzuat,  yönetmelik, tebliğ ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre değerlendirilip gerçekleştirilmesi ve uygun şekilde raporlandırılması konusunda faaliyet göstermektedir.  Kurumumuz kapsamında gerçekleşen İş Hijyeni Ölçümlerimiz;

KAPSAM / PARAMETREMETOTYETKİLENDİRME YAPAN KURUM
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ CİHAZIYLA TAYİNİTS ISO 16200-1TÜRKAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TOPLAM VE SOLUNABİLİR TOZUN TAYİNİ ÖRNEKLEME: POMPA İLE FİLTREYE NUMUNE ALMA (GRAVİMETRİK)HSE MDHS 14/3TÜRKAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇEVRE GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN TAYİNİ                          (İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ)TS ISO 1996-2TÜRKAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA ORTAMINDA MARUZ KALINAN

GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜLMESİ

TS EN ISO 9612TÜRKAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ YERLERİNDEKİ AYDINLATMA/IŞIK ŞİDDETİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜMÜCOHSR-928-1-IPG-039TÜRKAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ HİJYENİ TERMAL KONFOR-SICAK ORTAMLAR İÇİN WBGT(YAŞ HAZNE KÜRE SICAKLIĞI)İNDEKSİNE GÖRE ISININ ÇALIŞAN ÜZERİNDEKİ BASKISI PMV-PPD İNDİSLERİNE GÖRE TERMAL RAHATLIK ŞARTLARININ BELİRLENMESİTS EN 27243

TS EN ISO 7730

TÜRKAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

İş hijyeni ile tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak ve işyerlerinde teknik korunma önlemleri alarak kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınması hedeflenir. İş hijyeni ölçümleri ile çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel ve kimyasal etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılır. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının minimize edilebilmesi için işyerlerindeki zararlı etkenlerin tespiti son derece önemlidir.

İş hijyeni ölçümleri parametre kapsamı olarak kimyasal faktörler ve fiziksel faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kimyasal faktörler kapsamına giren ölçüm parametrelerinin başlıcaları uçucu organik bileşikler, formaldehit, inorganik asitler ve ağır metaller olarak adlandırılabilir. Fiziksel faktörleri kapsayan ölçüm parametrelerinden bahsedecek olursak eğer bunları gürültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim, toz ve aerosol ölçümleri olarak gruplandırabiliriz.

Söz konusu faktörlerin ölçümleri iki türde gerçekleştirilebilir ve bu türler kişisel maruziyet ölçümü ve ortam ölçümü olarak adlandırılır. Kişisel maruziyet ölçümleri yapılan işin çeşidi, maruz kalınan faktörü ve maruziyet süresi dikkate alınarak yapılan ölçümlerdir. Ortam ölçümleri ise işin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin değerlendirilmesi için kullanılan ve maruziyetin en yüksek olabileceği sabit bir noktadan alınan ölçümlerdir.

Uçucu organik bileşikler (VOC) çoğu renksiz,kokusuz, olan çeşitli sıvı gazlardan oluşan bir gruptur. VOC’ler alçak atmosferde ozon tabakasını oluşturmak için diğer çevre kirleticler ile tepkimeye girerek tehlikeli sonuçlar oluşturur. Yüksek oranda bulunan VOC’ler plastik,lastik v.b gibi doğaya zarar vermekle beraber insan sağlığına doğrudan zarar vererek karsinojene sebep olabilir.

İşyeri ortamında bulunan havadaki uçucu organik bileşiklerin tayini için, yetkilendirilmiş personel tarafından ortam havasından ölçüm türüne göre örnekleme pompası yardımıyla numune(ler) alınmaktadır. Laboratuvarımıza ulaşan numuneler, Gaz Kromatografi cihazıyla TS IS 16200-1 standardında belirtilen metoda uygun olarak analiz edilerek Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik EK-1’e göre değerlendirilir ve  mg/m³ cinsinden rapor halinde sunulur.

Toz; tane büyüklüğü 300 mikron veya daha küçük olan, kimyasal ve fiziksel özellikleri kendisini oluşturan maddenin yapısına benzeyen ve uzunca bir süre havada asılı olarak durabilen maddeciklerdir. Ortam havasında bulunan tozlar, kimyasal dumanlardan, biyolojik kirletici olan mikroorganizmalardan, zararlı gazlardan, solvent buharlardan, ortam havasında askıda duran partiküllerden ve bunlara benzer birçok sebepten meydana gelmektedir. İş yeri havasında bu gibi sebeplerden ötürü tozun miktarları değişmekte olup nerede ne kadar tozun olduğunu gözle görülür şekilde bilememekteyiz. Toz miktarının belirlenebilmesi için toz ölçümleri yapılmalıdır.

İşyeri ortam havasında bulunan tozların analizi için gerekli olan numuneler yetkili personel tarafından örnekleme pompası ile gözenek çapları farklı olan filtreler üzerine toplanır. Laboratuvara ulaşan numuneler gravimetrik analiz yöntemi ile MDHS 14/3 standardına uygun şartlarda analiz edilerek Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre değerlendirilerek mg/m³ cinsinden rapor halinde sunulur

Aydınlatma; Çevrenin ve nesnelerin görünmesi için  ışık uygulanmasıdır. Sağlıklı görüntünün oluşması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında görsel işlerin rahatlıkla  yapılmasında uygun ,güvenilir  alan  oluşturulmasında en önemli önceliklerden  biri aydınlatmadır. Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin detayları daha doğru bir şekilde fark edilir ve hata oranı azalması ile beraber çalışan performansında yüksek oranda artış görülmesini etkiler.

Çalışan sağlığı için uygun bir aydınlatma koşullarının sağlanmasında aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır.

Çalışma alanındaki aydınlatmanın şiddet seviyesi

Çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin dağılımı

İş ekipmanlarının ve çalışan nesnelerin büyüklüğü

İşyeri ortamında bulunan nesnelerden ışığın ne kadar yansıdığı

İşyerindeki nesneler ve çevresindeki alan/arka plan arasındaki kontrast oranı

Çalışma ortamında görülmesi gereken nesnelerin ne kadar zaman da farkedildiği

Çalışanın bilgileri

Termal Konfor; Bir iş yeri ortamında çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem ,hava akımı,  gibi iklim koşulları açısından gerek    bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.Kapalı bir ortamda termal konfor rahatlığı belirli bir süre sonra hissedilmeye başlar. İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört faktör vardır.

Hava sıcaklığı

Havanın nem yoğunluğu

Hava akım hızı

Radyant ısı

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gelişen sanayi ile birlikte endüstride çalışanlar üzerinde ciddi işitme kayıplarına sebep olacak etkenlerin en başında gürültü gelmektedir.

Sesin şiddeti,frekansı,maruz  kalma süresi, gürültünün insan sağlığı üzerinde işitme kaybına  sebep olacak etkenlerindendir.İş yerlerinde koruyucu önlemler alınarak  kişinin maruz kaldığı gürültünün seviyesinin minimum düzeye indirilmesi iş verimliliğinin artırılması maliyetin azalması konusunda da önemli hususları  barındırır.

Ortam ve Maruziyet Değerlendirmedeki temel tanımlamalar;

Gürültü değerlendirme ölçüsü ses basıncı seviyesine dayanan desibel (Db)

Gürültü seviyesinin ölçüsü kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC

İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığı dBA,

darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise dBC  ölçülür.

İş Hijyeni Ölçümleri Kimler Tarafından Yapılabilir?

İşveren, mevzuat gereği işyerinde yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 20.08.2013 tarihinde 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş laboratuvarlardan seçmelidir. Yetkili laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ait sonuçlar, doğru, açık, kesin, tarafsız ve iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilir.

Kişisel maruziyet ölçümleri sonucunda çıkan sonuçlar raporlarda mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanır.  Ancak işyerlerinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri sonuçları mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz. İşveren, yapılan ölçümler sonucunda kaynağa yönelik, ortama yönelik veya kişiye yönelik kontrol tedbirleri alarak bu faktörleri yok edecek veya sağlık için kabul edilebilir düzeye indirecek proses yöntemler uygulayarak sağlamalıdır.

İş Hijyeni Ölçümleri Neden Yaptırılmalıdır?

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun özellikle 10. Maddesi esas alınarak iş veren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.