Çevresel Ölçüm Ve Analizler

Çevre kirliliği; hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarıdır. Doğada her şey belirli bir denge üzerine kurulmuştur. Ancak küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, ormanların yok edilmesi, sanayi kaynaklı kirlilikler gibi etkenler doğanın dengesini bozmaktadır. Tüm bu olumsuz etkileri azaltmak ya da kontrol altında tutmak için SZUTEST Çevre Laboratuvarı tüm yasal gereklilikleri sağlayarak üzerine düşeni yapmaktadır. Çevreyi koruma ve devamlılığını sağlama bilinciyle hareket eden laboratuvarımız, çevre ölçümleri ile ilgili mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında aldığı sorumlulukları eksiksiz yerine getirmekte ve çözümün bir parçası olarak faaliyetini sürdürmektedir.

SZUTEST Çevre Laboratuvarı olarak personellerimize aldırdığımız eğitimlerle hep daha iyisi olmak adına sürekli gelişim çabası içerisindeyiz. Kalite politikamız ve hedeflerimiz doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17025 Standardının gerekleri olan sürekli iyileştirme ve tarafsızlık ilkelerini yerine getirerek müşterilerimize üst düzey hizmet kalitesi sunmaktayız.

SZUTEST, ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre çevre ölçüm ve analizlerini yapan, TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip bir laboratuvardır.

Çevre ölçümleri ile ilgili aldığı sorumlulukları, mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında deneyimli personeller tarafından son teknolojiye sahip cihaz ve ekipmanları ile ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen gereklilikleri dikkate alarak gerçekleştirmektedir.

EMİSYON ÖLÇÜMÜ

Emisyon ölçümü, çeşitli faaliyetlere bağlı olarak baca vasıtasıyla atmosfere karışan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki kirletici konsantrasyonlarının bacadan uygun noktalar belirlenerek örneklenmesi ve analiz edilmesidir. Çevre ve şehircilik bakanlığının çevreyi korumak ve çevre kirliliğini kontrol altına almak için yürürlüğe koyduğu Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde ‘’Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’’ ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmıştır. Tüm endüstriyel tesisler bu limitlere uymak ve kirletici özelliklerini bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Yönetmelik kapsamında bulunan firmalar için emisyon raporu geçerlilik süresi iki yıldır.

Baca gazı emisyon ölçümleri kapsamında aşağıdaki parametrelerde ölçümler yapılmaktadır.

DENEY ADI DENEY METODU
Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (0-1000 mg/m3 ) Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot TS ISO 9096
Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m3 ) Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot TS EN 13284-1
Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem EPA Metot 17
Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem EPA Metot 5
Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi TS 9503
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini: Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022
Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini
Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon Yöntemi Oksijen (O₂) Tayin
Ölçüm: Paramanyetik Yöntem
TS ISO 12039
Kükürtdioksit (SO2) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935
Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4
Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile TS ISO 10780
S Tipi Pitot Tüp ile Hız Tayini EPA Metot 2
Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC-FID Dedektör ile CEN/ TS 13649
Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Analiz: Spektrofotmetrik Yöntem TS EN 1911
Nem Probu ile Nem Tayini( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için) İşletme İçi Metot (TL.L.İÇ.A.13 Sabit Kaynaklarda Nem Tayini Talimatı Rev:0)
Toplam Flor (F) Miktarının Tayini: SPANDS Metodu EPA Metot 13A
Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrastonunun Tayini ISO  / FDIS 15713
Ağır Metal Örnekleme EPA Metot 29
Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini Bölüm 1: Örnekleme ISO 11338-1
PCDD/PCDF’lerin (Poliklorludibenzodioksin/ dibenzofuranlar) Kütle Derişimlerinin Tayini
Numune Alma: İzokinteik
TS EN 1948-1
Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi CARB 426
Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı, Sülfürtrioksit (SO₃) ve Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini Ölçüm: İzokinetik Yöntem EPA Metot 8
Baca Gazı Emisyonlarında Hidrojen Sülfür Tayini VDI 3486-2
EPA Metot 11
Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Tayini EPA Metot 323

 

SANAYİ KAYNAKLİ HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL YONETMELİĞİ

SANAYİ KAYNAKLİ HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL YONETMELİĞİ-EKLER

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

İMİSYON ÖLÇÜMÜ

İmisyon ölçümü tesislerin açık alanda (madenler, taş ocakları, depolama sahaları… vb.) gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucunda açığa çıkan kirleticilerin tayini için yapılan ölçümlerdir. Buna göre, ‘’Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin Ek-2’si ve ‘’Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’’ kapsamında hava kalitesinin korunması, çevreye verdiği zararın kontrolü ve takibi sebebi ile tesislerin imisyon ölçümleri yaptırması gerekmektedir.

Hava Kalitesi Kapsamında gerçekleştirilen imisyon ölçüm parametreleri aşağıdaki gibidir.

DENEY ADI DENEY METODU
Askıda Katı Maddenin PM10 Kesrinin Tayini
Gravimetrik Yöntem
EPA 40 CFR Part 50
Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Yöntem
TS 2342

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Gürültü-Emisyonu

Gürültü, kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmasına sebep olan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen, hoşa gitmeyen seslere denir. Sürekli gürültülü bir ortamda çalışmak kişide yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, zihinsel aktivitelerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, gibi birçok olumsuz etki bırakır. “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlar ve faaliyet konularına göre uyması gereken çevresel gürültü limitleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün ölçülmesi laboratuvarımız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A-2 Tipi Mühendislik Akustiği sertifikasına sahip personellerimiz ile uluslararası standartlara göre yapılmakta ve rapor hazırlanmaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümleri kapsamında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

DENEY ADI DENEY METODU
Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS 9315 ISO 1996-1 / TS 9315 ISO 1996-1/T1
Çevre gürültüsünün tanımlanması ve ölçülmesi kısım – 2 Arazi kullanımında meydana gelen gürültülerle ilgili verilerin elde edilmesi TS ISO 1996-2

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

SZUTEST > Laboratuvar Hizmetleri > Çevre Laboratuvarı Hizmetleri