HELAL UYGUNLUK BELGELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

HELAL UYGUNLUK BELGELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Helal Akreditasyon Kurumundan:

HELAL UYGUNLUK BELGELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ithal edilmek suretiyle iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, bu suretle ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve tüketicileri ve diğer yararlanıcıları aldatıcı ticari uygulamalara karşı korumaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutularak ithal edilecek ve Kurumun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,

b) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,

c) Ürün: Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu olan her türlü madde, müstahzar ve eşyayı,

ifade eder.

Temel uygulama ilkeleri

MADDE 5- (1) Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanır. Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Kurumun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Kurumca veya Kurumun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur.

(2) İthal edilmek suretiyle piyasaya arz edilecek olan birinci fıkra kapsamındaki ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya herhangi bir helal ibaresi taşıması halinde birinci fıkrada tarif edilen kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi esastır.

(3) Birinci fıkrada tarif edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların helal uygunluk belgesi verdiği firma ve ürün gruplarına ilişkin bilgiler Kurum tarafından gümrük idaresiyle paylaşılır.

(4) Gümrük idaresince yapılacak kontrollerde, iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları da dahil olmak üzere herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin helal uygunluk iddiasının Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygunluğu konusunda şüphe hasıl olması halinde durum Kuruma bildirilir.

(5) Kurumca veya Kurumun yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlarca yapılacak kontrol sonucunda Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun görülmeyen ürünler mahrecine iade, üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilebilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.