Asansör Periyodik Kontrol Ücreti Nasıl Belirlenir?

Asansör Periyodik Kontrol Ücreti Nasıl Belirlenir?

Asansör periyodik kontrol ücreti yurt genelinde geçerli olmak kaydıyla ilk defa T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olan, “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Bu yönetmelik aynı zamanda asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 10. Maddesine göre Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Komisyon* kararı doğrultusunda EK-1’de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.
(*: Komisyon 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan ve bünyesinde; Bakanlık, Vilayetler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Standardları Enstitüsü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcilerini bulunduran gruptan oluşmaktadır.)

Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak Ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir.

Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı (İİP) ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir.

TAKİP KONTROL ÜCRETİ

Güvensiz (kırmızı etiket) veya kusurlu (sarı etiket) olarak tanımlanan asansörün birinci takip kontrolünde A tipi muayene kuruluşunca bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez.

Bina sorumlusu ve/veya sözleşme yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle gerçekleştirilecek olan ikinci veya sonraki takip kontrollerinden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar ile ücret alınacaksa miktarına ilişkin detaylar ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir. Takip kontrol ücreti, periyodik kontrol ücretinden fazla olamaz.

TESCİL ÖNCESİ İLK PERİYODİK KONTROL

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.

İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

İLGİLİ İDARE PAYI

İlgili idare* tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda     EK-1’de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami % 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır. (*: İlgili idare; belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini ifade eder.)

2022 YILI İÇİN GEÇERLİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL ÜCRET TABLOSU

İİP: İlgili İdare Payı
KDV: Katma Değer Vergisi
Yeniden Değerleme Oranı (2020): %9,11 (dokuz virgül on bir)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)