Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcıların CE Markalanması Hakkında

Malumları olduğu üzere, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 2013 yılının Temmuz ayından itibaren ülkemizde yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik gereği, inşaat mühendisliği işlerinde kullanılan her türlü yapısal malzemenin CE işareti taşıması zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu yönetmelik, yol inşaat ürünlerini de kapsadığından, aşağıda listelenen uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan ürünlerin de CE markalamasını zorunlu kılmaktadır.

 • EN 12591 standardı kapsamındaki Kaplama sınıfı bitümler
 • EN 13924 standardı kapsamındaki Özel kaplama sınıfı bitümler
 • EN 14023 standardı kapsamındaki Polimer modifiye bitümler
 • EN 15322 standardı kapsamındaki Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcılar

Ürünlere CE Markası iliştirme hakkı nasıl elde edilir?

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ürünlerin uyumlaştırılmış standartlarına göre gerçekleştirilmesi gereken uygunluk değerlendirme işlemlerini sistematik bir yaklaşım ile belirlemiştir. Yönetmeliğin tanımladığı ve en çok uygulanan sistem olan ‘’Sistem 2+’’da, bitümlü bağlayıcıların CE Markalama amaçlı belgelendirilmesinde sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Onaylanmış Belgelendirme Kuruluşunun Sorumlulukları;

 • Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
 • Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

Üreticilerin sorumlulukları;

 • Malzemenin tip testine dayanarak malzeme tipinin tespitini yapmak
 • Fabrika üretim kontrolünü kurmak ve yürütmek
 • Önceden hazırlanmış test planına göre numunelerin ilave testlerini gerçekleştirmek
 • Performans Beyanı yayımlamak

Fabrika Üretim Kontrolü Nedir?

Yönetmeliğin tanımına göre; fabrikadaki üretim sisteminin uyumlaştırılmış teknik şartnamelere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, kalıcı ve iç kontrolüdür.

Birazcık daha açacak olur isek; üretim ile ilgili her türlü işlemin yazılı prosedürler ve talimatlara göre gerçekleştirilmesi ve yapılan her türlü işlemin yazılı şekilde kayıt altına alınmasını ifade etmektedir. Bu sistem, üreticinin en bilinen haliyle ISO 9001 standardına göre bir Kalite Yönetim Sistemi uygulama gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.

Burada göz önünde bulundurulması gereken en kritik parametreler aşağıdaki şekildedir. Üreticilerin;

 • Üretim prosedürlerinin, ürünün beyan edilen özelliklerinin sürekliliğini ve değişmezliğini sağlayacak şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını,
 • Kullanılan her türlü üretim, ölçüm ve test ekipmanının düzenli şekilde bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılmasını,
 • Ürün kalitesini etkileyen işlerde çalışan personelin yeterli kalifikasyonda olmasını sağlaması gerekmektedir. Bunlara ek olarak önceden hazırlanmış bir kalite planına göre ürün numunelerinin testlerinin gerçekleştirilerek, performans beyanında belirtilen ürün spesifikasyonlarının sağlandığını güvence altına almak gerekmektedir.