Enerji Yöneticisi Görevlendirme Hizmeti

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak düzenlenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre;

 • Yıllık enerji tüketimi 1000 Tep ve üzeri olan Sanayi tesislerinde,
 • Toplam inşaat alanı 20.000 m2 veya enerji tüketimi 500 TEP/yıl olan özel sektöre ait ticaret ve hizmet binalarında
 • Toplam inşaat alanı 10.000 m2 veya enerji tüketimi 250 TEP/yıl olan kamu kesimi binalarında .
 • Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan, otoprodüktör lisansı sahibi olanlar hariç, elektrik  üretim  tesislerinde,  Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Hizmet kapsamında bina veya endüstriyel işletmenize yapılacak periyodik ziyaretler ile ölçüm ve incelemeler yapılacak, dönemsel raporlar düzenlenerek elektronik ortamda tarafınıza gönderilmektedir.

 • Enerjinin etkin ve verimli şekilde kullanılması için önerilerde bulunulması
 • Enerji yönetimi  konusunda  hedef  ve  öncelikleri  tanımlayan  bir  enerji  politikasının oluşturulması;  enerji  yöneticisinin  veya  enerji  yönetim  biriminin  hiyerarşik  yapı  içindeki  yerinin, görev,  yetki  ve sorumluluklarının  tanımlanması;  bunları  yazılı  kurallar  halinde  yayımlamak  suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 • Tüketim alışkanlıklarının  iyileştirilmesine,  gereksiz  ve  bilinçsiz  kullanımın  önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,
 • Enerji tüketen  sistemler,  süreçler  veya  ekipmanlar  üzerinde  yapılabilecek  tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
 • Etütlerin yaptırılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinin takibi
 • Enerji tüketen  ekipmanların  verimliliklerinin  izlenmesi,  bakım  ve  kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 • Yeni alınacak makine ve ekipmanların enerji verimliliği açısından değerlendirilmesi
 • Yönetime sunulmak  üzere,  enerji  ihtiyaçlarının  ve  verimlilik  artırıcı  uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
 • Enerji tüketiminin  ve  maliyetlerinin  izlenmesi,  değerlendirilmesi  ve  periyodik  raporlar üretilmesi,
 • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 • Özgül enerji  tüketiminin,  mal  veya  hizmet  üretimi  ile  enerji  tüketimi  ilişkisinin,  enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 • Enerji kompozisyonunun  değiştirilmesi  ve  alternatif  yakıt  kullanımı  ile  ilgili  imkanların araştırılması,  çevrenin  korunmasına,  çevreye  zararlı  salımların  azaltılmasına  ve  sınır  değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
 • Enerji ikmal  kesintisi  durumunda  uygulanmak  üzere  petrol ürünü ve  doğal  gaz  kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
 • Enerji kullanımına  ve  enerji  yönetimi  konusunda  yapılan  çalışmalara  ilişkin  yıllık  bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
 • Toplam ve  birim  ürün  veya  fayda  başına  karbondioksit  salımlarının  ve  enerji  verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.

Yukarıda sayılanlara ilave olarak işletmenize yapılacak aylık periyodik ziyaretlerde aşağıda listelenen hususların birinde detaylı inceleme ve ölçümler yapılması yolu ile veriler toplanacak, toplanan verilerle değerlendirme ve hesaplamalar yapılarak enerji tasarruf olanakları ile maliyetlerinin azaltılması olanakları raporlanacaktır.

 • Enerji tedariki ve tarife analizleri
 • Otomasyon sisteminin incelenmesi, senaryolar ile set değerlerinin değerlendirilmesi.
 • Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması,
 • Isıtma kazanlarının ölçümü,ısıtma sisteminin etkin kontrolünün sağlanması ve ısıtmada en yüksek verimin elde edilmesi
 • Soğutma sistemlerinin örnekleme yolu ile ölçümü, sisteminin etkin kontrolünün sağlanması ve soğutmada en yüksek verimin elde edilmesi
 • Havalandırma ve iklimlendirme sisteminde örnekleme yolu ile ölçüm yapılması, etkin kontrolünün sağlanması ve sistemin en yüksek verimde çalıştırılması
 • Bina ısı yalıtımının incelenmesi; ölçüm yolu ile ısı köprüleri, infiltrasyon ve kullanıma bağlı kayıpların belirlenmesi
 • Pompa ve motorlarda örnekleme yolu ile ölçümler yapılması ve incelemeler yapılarak verimliliklerinin hesaplanması
 • Isı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi,
 • Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi,
 • Atık ısı geri kazanımı,
 • Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,
 • Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,
 • Trafoların ölçümü ve Elektrik güç kalitesinin izlenmesi
 • Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim sistemlerinin kurulum potansiyelinin etüt edilmesi.
 • Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,
 • Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,
 • Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,
 • Makinaların enerji verimliliğiyüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,
 • İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançlarının belirlenmesi
 • İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliğiile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,
 • Aydınlatmada gün ışığından yararlanma potansiyelinin değerlendirilmesi, yapay aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması.
 • Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,
 • Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması
 • Su kullanımında verimliliğin sağlanması, atık su geri kazanımı, yağmur suyu kullanımı olanaklarının değerlendirilmesi