SZUTEST Enerji

Enerji alanında halen büyük ölçüde dışa bağımlı ülkemizin enerji kaynaklarının kullanımında, enerjinin üretiminde ve tüketiminde verimlilik odaklı hareket etmesi çok önemlidir. Özellikle çok zor ve sınırlı oranda katma değer yaratılabilen günümüz sanayi üretiminde en önemli girdilerden biri olan enerjinin verimli kullanılması sanayicimizin maliyetlerini düşürecek ve rekabet gücünü artması ile gelişmesine katkı sağlayacak artı değerin oluşmasına önemli bir katkı sunmuş olacaktır.  Ticaret ve hizmet binaları ile meskenlerde de enerji maliyetlerinin düşmesi çok önemli hale gelmiştir.

Enerjide verimliliği sadece ekonomik maliyetler açısından sağladığı fayda yönüyle ele almamak gerekir. Aynı iş için daha aza enerji kullanılması aynı zamanda doğal kaynakların kullanımı ile oluşan olumsuzluklar ile enerjinin tüketimi ile oluşan başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel sorunların azalmasına da büyük katkı sağlanmış olacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sanayide %30 oranında, konutlarda %46 ticari binalarda ise % 20’llik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. Bu oranlar işletme bazında yapılacak sistematik yaklaşımlarla daha da artırılabilir.

Özetle enerjinin daha verimli kullanılması ile;

 • Enerji maliyetlerinin azaltılması
 • Enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması,
 • Çevresel etkiler ve emisyonların azaltılması (Küresel ısınma ve iklim değişikliği) sağlanacaktır.

Türkiye’nin 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde, 2023 yılına kadar GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedefi yer almaktadır.

Belirlenen hedeflere ulaşılması amacı ile kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler ile ülkemizde enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlamış ve hedefler belirlemiştir.

SZUTEST enerji verimliliği konusuna çok büyük önem vermektedir. Bu alandaki çalışmaların içerisinde etkin olarak yer olmak, bu çalışmalara öncülük etmek, bu alanda tekniğin gelişmesine katkı sağlamak, nitelikli çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. SZUTEST Enerji Bakanlığı’na bağlı (mülga) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce 2016 yılında “Bina” sektöründe ve daha sonra 2019 yılında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından “Sanayi” sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketidir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak düzenlenen Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’e göre toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri olan ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel sektör binalarında 4 yılda bir Enerji Etüdü yapılması zorunlu olup aykırılığın tespiti halinde öngörülen para cezaları yine aynı kanunda belirtilmiştir.  Ayrıca toplam inşaat alanı 20.000 m2 veya enerji tüketimi 500 TEP/yıl olan özel sektöre ait ticaret ve hizmet binalarında Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunluluğu da getirilmiştir.

Aynı kanun ile binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş olup buna ilişkin düzenleme Resmi Gazetenin 05.12.2008 tarih ve 27075 no’lu sayısında yayınlanan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ ile yapılmıştır. Daha sonra bu yönetmelikte yapılan ve Resmi Gazetenin 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayısında yayınlanan değişiklik öngören yönetmeliğe göre alım, satım ve kiralama işlemlerinde EKB bulunması zorunluluğu 01.01.2020 tarihine uzatılmıştır.

SZUTEST ayrıca Bina Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme konusunda IAS tarafından hizmet vermeye yetkilendirilmiştir.

SZUTEST’in konusunda uzman ve deneyimli teknik personeli tarafından enerji etüt çalışmalarında ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi için hazırladığı Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) müşterilerine genel olarak belirlenen oranların üzerinde enerji tasarruf imkanı sunmaktadır.

ENERJİ TÜKETİMİ VE ETKİLERİ

Enerji tüketimi beraberinde bazı sorunlar da getirmektedir. Bunlar;

 1. Ekonomik maliyetler
 2. Çevresel etkiler
 3. Kaynakların tükenmesi

Dünya Devletleri Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında Karbon emisyonlarındaki artışların yol açtığı başta küresel iklim değişikleri olmak üzere, çevresel sorunlara karşı önlem alınmasının kaçınılmaz hale gelmesi ile enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması, emisyonların sınırlandırılması, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji sistemlerinin kurulması gibi önlemleri değerlendirmekte ve kararlar almaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

 1. Enerji Etütleri: Etütlerin yapılması ile işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya konması, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin ortaya konması ve nihayetinde enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Verimlilik sağlayacak imkanların ortaya konması için tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacı ile işletmelerde incelemeler ve ölçümler yolu ile toplanan bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve verimlilik artışı sağlayacak önlemlere/yatırımlara ilişkin hususlar teknik ve mali boyutları ile değerlendirilerek raporlanır.

Çalışmalar kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır. enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere

 • Girdi Profili
 • Atık Profili
 • Kayıp-Kaçak Profili
 • Verimsizlik Profili
 • İsraf Profili
 • Emisyon Profili
 • Enerji Yönetim Profili

Enerji etüdü kapsamında yapılan, bazı inceleme ve ölçümler şu şekildedir.

 • Proses Analizleri
 • Tarife Analizi,
 • Yakıt analizleri; Kömür ve Doğalgaz
 • Elektrik tesisatı incelemesi
 • Trafo/Kompanzasyon Ölçümleri
 • Elektriksel güç çekimleri ve güç kalitesi analizi,
 • Isıtma Sistemi; Kazan, Isı pompası ölçümleri
 • Soğutma Sistemi: Mekanik/Abs Chiller, , Vrf, Vrv sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri; Klima santralleri
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Buhar Sistemleri
 • Pompa Sistemleri
 • Motorlar; Asansörler, pompa motorları…
 • İç Ortam Hava Kalitesi
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Baca Gazı Ölçümleri ve Analizleri,
 • Atık analizleri
 • Isıl Yalıtım; Bina veya tesisatların kontrolü.
 • Otomasyon sistemi; Set değerleri ve senaryoların incelenmesi, duyar elemanların kontrolü.
 1. Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmeti: İşletmelerde enerji verimliliğine konu yeni tesis edilecek sistemler ile mevcut sistemler üzerinde öngörülen yatırıma yönelik projelerde; analiz, ölçüm, değerlendirme ve öneriler geliştirilmesi süreçlerinde rol alınarak çok önemli profesyonel destek sağlanmaktadır.
 2. Enerji Yöneticisi Görevlendirmesi: Görevlendirilen kişiler endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili yasal mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmektedir.
 3. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi: Bu belge binaların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, aydınlatma, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içermektedir.
 4. Verimlilik Artırıcı Proje hazırlanması (VAP): Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konuları içine alan projeler hazırlanmaktadır.

SZUTEST ESCO

Szutest binalarda ve endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği sağlamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi sürecinde, projelerden sağlanacak faydayı imzalanacak Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile işletmeye garanti etmek sureti ile yatırım ve işletme maliyetlerinin finansmanını üstlenebilmekte veya bu türden projelerin finansmanı için kullandırılan ve avantajlı olan kredileri işletmenin en uygun şartlarda edinmesine aracılık etmektedir.

Szutest, alanında uzman teknik kadrosu ve sahip olduğu akredite olmuş kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş geniş ölçüm cihazları envanteri ile enerji verimliliği alanında standartlara ve mühendislik tekniklerine uygun etkin faaliyet göstermekte ve bu alanda Avrupa ölçeğinde en iyi firmalardan biri olmayı kendisine misyon edinmiştir.

Yapılan etütlerde işletmelere fayda sağlama güdüsü ile hareket edilmekte ve üretimde kaliteden, binalarda ise konfor şartlarından taviz vermeden enerjinin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır.