ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in 9. Maddesinde aşağıdaki hüküm yeralmaktadır:

“ Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

 Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanlar arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.”

Bu kapsamda endüstriyel tesisler ile ticari ve hizmet binalarına enerji verimliliği, enerji yönetim sisteminin kurulması, enerji verimliliği etütleri, enerji verimliliği farkındalık eğitimleri, fizibilite çalışmaları, verimlilik artırıcı projeler ve teşvikler-destek programları gibi konularda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM) sertifikalı Enerji Yöneticisi ve Eğitim-Etüt Proje Yöneticisi sertifikalı uzman mühendislerimizle danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

SZUTEST > Enerji Verimliliği > Enerji Yöneticiliği Danışmanlık Hizmetleri