Ürün ve Sistem Belgelendirme Faaliyetleri

 1. Belgelendirme Başvurusu

1.1. Belgelendirme başvuruları ilgili Başvuru Formu ile alınır.

1.2. Eğer başvuru SZUTEST Kapsamında değil ise durum firmaya bildirilir.

1.3. Başvuru belgelendirme kapsamına uygun ise SZUTEST ilgili direktifte ve ya standart da belirtilen sınıflandırma şartlarına uygun olarak belgelendirme ya da uygunluk değerlendirme faaliyetlerini planlar. Belirlenen faaliyetler için denetim süresi ve fiyatlandırma şartlarına uygun olarak ilgili teklifi/sözleşmeyi hazırlar.

Denetim esnasında oluşabilecek şartlara göre Baş denetçi İlgili departman şefi ile irtibata geçerek denetim süresini uzatılabilir.

 1. Belgelendirme Denetimi

2.1. Denetimlerin gerçekleştirilmesi SZUTEST ’in firmaya göndereceği denetim planına uygun olarak; kuruluş kalite sisteminin başvuru yapılan standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır. Ürün uygunluğu denetimlerinde ürün ile ilgili şartların ilgili direktife göre kabul edilebilir şekil uygulanıp uygulanmadığı incelenir.

Denetimler iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aşama 1 denetimi ofiste yapılabileceği gibi sahada da yapılabilir. Aşama 1 ile aşama 2 arasında en fazla 6 ay süre olabilir. Aşama 1 denetiminde tespit edilen uygunsuzluklar aşama 2 den önce doğrulanmalıdır.

Uygunsuzluk; Bir şartın karşılanmaması.

Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması  yeteneğini etkileyen uygunsuzluklardır. Sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması durumudur.

Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Sistem standart şartlarından ve/veya firma dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

2.2. Denetim sırasında denetim kapsamına göre kalite yönetim sisteminin ilgili standarttan, ürüne ait teknik dosyanın ve ya ürün şartlarının yönetmelik şartlarından ve kuruluş dokümantasyonundan sapmaları var ise bu sapmalar sınıflandırılarak, uygunsuzluk raporu ile firmaya bildirilir.

2.3. Denetlenen firmalar denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri firma 10 iş günü içinde uygunsuzluk raporu ile SZUTEST’ e bildirmekle yükümlüdür (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği için 30 gün). Belgelendirme denetimlerinde uygunsuzlukların kapatılması için gereken süre majör yada minör uygunsuzluklar için 90 günden fazla olamaz.

Verilen sürede firmanın uygunsuzlukları giderememesi durumunda aşama 2 denetimi yeniden yapılır.

2.4. Majör ve Minör uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından, SZUTEST prosedürlerinde belirlenmiş sürede baş denetçiye gönderilir.

2.4.1. Minör uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet planlarının gönderilmesi yeterlidir. Bu kural Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ISO 3834 ve EN 15085 standartlarına göre yapılan denetimler için sadece gözetim denetimlerinde uygulanır.

2.5. Uygunsuzlukların giderilmesinden sonra denetim ekibinin hazırladığı denetim raporu ve tavsiye kararı belgelendirme için son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğindedir. Belgelendirme kararının alınıp alınmayacağı belgelendirme komitesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından firmaya bildirilir.

 1. Takip Denetimleri

3.1. Aşama 2, gözetim, yenileme, transfer, değişiklik ve olağandışı denetimler esnasında ortaya çıkan Takip gerektiren majör uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör uygunsuzlukların giderilmiş ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

3.2. Takip denetim faaliyeti uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Aşama 2 denetiminden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise firmanın başvurusu iptal edilir.

 1. Gözetim Denetimleri

4.1. Belgelendirilen kuruluşun belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirilen periyodik denetimlerdir. Gözetim denetimleri karar tarihinin son günü referans alınarak en fazla 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilir.

Birinci gözetim denetiminin karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda firmanın belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren askıya alınır. İkinci Gözetim denetimi için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile, geçici durumlar için (örneğin Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla üç aya kadar erteleme yapılabilir. Erteleme talebi yazılı alınır (e-posta yada faks).

Yapı malzemeleri yönetmeliğine göre gerçekleştirilen Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Denetimlerinde belge 12 aylık bir periyod için düzenlenir. Belge geçerlilik süresi dolduğunda belge geçerliliğini kaybeder.

4.2. Gözetim denetim firma tarafından belirlenmekte olup, SZUTEST’ e ulaşan müşteri şikâyetleri, bulunan uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda artırılabilir.

4.3. Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ISO 3834 ve EN 15085 standartlarına göre yapılan gözetim denetimlerinde uygunsuzlukların kapatılması için verilen süre 60 gündür.

4.4. Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, sertifika ve marka kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir.

4.5. Uygunsuzlukların belirtilen tarihten önce kapatılamaması durumunda firmanın belgesi askıya alınır. Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirmeye aykırı bir durum yoksa belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.

 1. Belge Yenileme Denetimleri

5.1. Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi sona ermeden firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir. Belgenin geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalar SZUTEST tarafından yazı ile uyarılır ve firmadan yazılı cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

5.2. Firmayla yeniden belgelendirme öncesi fiyatlandırma talimatına uygun olarak yeniden sözleşme yapılır. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetçilerin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme denetiminde olduğu gibidir.  Kuruluş belgenin geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil belgelendirme olarak ele alınır.

5.2.1.Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belgelendirme süresinin dolmasından sonra  6 ay içerisinde belgelendirme aktif hale getirilebilir, aksi takdirde en azından bir Aşama  2 yapılmalır. Belge üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olmalı ve geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınır. Bu kural Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ISO 3834 ve EN 15085 standartlarına göre yapılan denetimler için geçerli değildir.

5.3. Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler incelenir. Denetim kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim denetiminde olduğu gibi işlem yapılır. Denetim sonucunda değerlendirme belgelendirme denetiminde olduğu gibi yapılır.

 1. Özel Denetimler

6.1.Değişiklik Denetimleri

6.1.1.Firma unvanının değişmesi, firma faaliyet kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Değişiklik denetimlerinden önce eğer firmanın resmi statüsü değişmişse (adres, unvan vs.) hizmet sözleşmesi yenilenir.

6.1.2. Değişiklik talepleri firmalardan belgelendirme değişiklik formu ile yazı ile alınır, doküman incelemesi ya da saha denetimi yapılıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Kapsam değişikliği ve adres değişiklik denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilebilir ve denetim raporu ile kayıt altına alınır.

Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde istenilen değişiklik yapılır. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belgenin geçerlilik süresi değişmez.

6.1.3. Kısa İhbar Denetimleri

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, programda olmadığı halde firmayla iletişime geçilerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alınabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınır ve durum firmaya resmi yazı ile bildirilir.

SZUTEST yaptığı denetim sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi askıya alır veya iptal eder.

 1. Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi

7.1. Başvuruda bulunan firmanın denetim sonucunun kalite yönetim sistemi standardında veya ilgili direktifte belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra firma kalite yönetim sistemi ve ya ilgili direktif kapsamında ürün uygunluğu belgesi almaya hak kazanır ve firma belgelendirilmiş firmalar listesine kaydedilir.

7.2. Belgelerin geçerlilik süresi ilgili standartlar ve ya ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Belgeler gözetim denetimleri gerçekleştiği ve uygulamaların uygunluğu teyit edildiği sürece standart ve yönetmeliklerin ön gördüğü süre için geçerlidir. Belge değişiklik denetimleri bu süreyi etkilemez. Belgeyi alan firma belgeyi sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. SZUTEST markası ve Belgenin kullanımı sertifika ve marka kullanım prosedürüne uygun olarak yapılır.

 1. Belgenin Askıya Alınması veya Kapsamının Daraltılması:

8.1. Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren altı ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir

 • Denetimler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
 • Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların (örneğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü veya ilgili ürün ya da hizmetin gerektirdiği özel istekler gibi) yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması.
 • SZUTEST belge ve markasının yanlış kullanımı,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
 • Firma organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin SZUTEST’ e bildirilmemesi,
 • Yönetim Sisteminin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
 • SZUTEST tarafından yönetim sisteminde / üründe, ya da sisteme / ürüne olumsuz etkileri olacağı kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi,
 • Firmanın gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin mücbir sebepler(yangın, doğal afet vb.) dışında gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgeye konu olan ürünlerde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin SZUTEST ’e bildirilmemesi,
 • Belgenin herhangi bir durumda yanlış kullanılması durumunda,
 • Szutest tarafından belgelendirilmiş faaliyet yada ürünleri ile ilgili kendisine yapılan şikayetler ile ilgil gerekli faaliyetleri gerçekleştirmemiş olmak.
 • Szutest’ in belgelendirme kapsamı ile ilgili istemiş olduğu bilgileri Szutest’ e sunmamak.

Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, SZUTEST müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.

8.2. Belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Komitesince alınır. Gözetim denetimini kabul etmeme ve mali yükümlülükleri yerine getirmeme, uygunsuzlukların zamanında kapatılmaması gibi teknik değerlendirme gerekmeyen tüm durumlarda askı kararı komitenin toplanmasına gerek kalmadan alınır. Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı firmaya yazılı olarak SZUTEST tarafından bildirilir.

Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda firmanın belgesi belgelendirme komitesi tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda firmanın adı belgesi askıya alınan ya da iptal edilen firmalar listesine aktarılır. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren belge, marka ve/veya CE işareti kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Firmanın belgesi askıda kaldığı süre içerisinde firma tarafından kullanılamaz.

 1. Belgenin Askıdan İndirilmesi:

9.1 Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak SZUTEST’e bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile SZUTEST tarafından firmada gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir.  Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi,  içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre gözetim denetimi süresinden az,  yeniden belgelendirme denetimi süresinden fazla olamaz.  Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesi Belgelendirme Komitesinin kararıyla askıdan indirilir.

9.2 Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

 1. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları:

10.1. Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda iptal edilir:

 • Firmanın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,
 • Firmanın iflası, faaliyetlerine son vermesi veya tüzel kişiliğin değişmesi,
 • Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması,
 • Firmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi,
 • Yapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi,
 • Firmanın belge ve eklerde tahrifat yapması,
 • Firmanın sözleşmeyi fesih etmek istemesi.

Askıya alma gerekçelerinin belirlenen sürede giderilememesi, firmanın iflası yada faaliyetlerine son vermesi veya firmanın sözleşmeyi fesih etmesi gibi sistem etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan durumlarda komite kararına gerek duyulmadan belge iptal edilebilir. Bunun dışındaki durumlarda belgelendirme komitesi kararı ile belge iptal edilir.

10.2. Belgenin iptal edilmesi durumunda firmanın adı belgelendirilmiş firmalar listesinden çıkarılıp belgesi iptal edilen firmalar listesine aktarılır. Kuruluş, belgenin iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgenin orijinalini SZUTEST’ e göndermekle ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.

SZUTEST belgenin askıya alınması, askıdan indirilmesi ya da iptali durumlarında, belge durumunu www.szutest.com.tr adresinde yayınlar. Belgenin durumunu ilgili bakanlık organlarına, akreditasyon kurumuna ve AB komisyonu ile ilgili organlara bildirir.

SZUTEST ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

 1. SZUTEST’ in Görev ve Sorumlulukları:

11.1 SZUTEST ve tüm çalışanları;  belgelendirme, muayene ve test faaliyetleri ile ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar ve hiçbir koşulda üçüncü taraflarla paylaşmaz.  Ancak bu bilgiler SZUTEST ’i akredite eden kuruluş tarafından (TURKAK) ve ya ilgili bakanlıkların yetkili organları (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından talep edildiğinde ilgili kurumla paylaşılabilir. SZUTEST yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili firmayı mutlaka haberdar eder.

11.2. SZUTEST, akredite olduğu standartlar ve tarafsızlık ve gizlilik gereği olarak çalışanlarını Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesiyle kontrol altına almıştır;

11.3. SZUTEST Belgelendirme, muayene ve test faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da zararla sonuçlanabilecek risklere karşı  “Mesleki Sorumluluk Sigortası ’na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler bu sigortada belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda SZUTEST’ in hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

11.4. SZUTEST,  belgelendirme, muayene ve test sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda)  meydana gelebilecek önemli değişiklikleri,  en kısa zamanda belgeli firmalara belirlenecek geçiş süresi içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir.

11.5. SZUTEST belgelendirme, muayene ve test prosedülerinde ve fiyatlandırma talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümanlardaki değişiklik tarihi esas alınır. SZUTEST belgelendirme, muayene ve test için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve başvuru yapmış tüm firmalara web sayfası, faks ya da e-posta aracılığı ile duyurmakla yükümlüdür. Meydana gelen değişiklikler önceki firmaların lehine bir durum arz ediyor ise değişiklik önceki firmaları kapsayacak şekilde uygulanır.

11.6. SZUTEST belgeli, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen firmaların bir listesini tutarak web sayfasında yayınlamakla, güncellemekle sorumludur.

11.7. SZUTEST’ in kendi tasarrufu ile akreditasyon faaliyetlerinden vazgeçmesi ve ya ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda SZUTEST tarafından belgelendirilmiş firmalar IAF üyesi bir akreditasyon kurumuna bağlı bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakılacaktır. Bu işlem için SZUTEST müşterilerinden bir ücret talep etmeyecektir.

11.8. SZUTSET’ in kendi tasarrufu ile onaylanmış kuruluş faaliyetlerinden vazgeçmesi ya da ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda; firmanın belirlediği bir onaylanmış kuruluşa (Notified Body) firma dosyalarının aktarılması sağlanır. Bu durumda belgelendirme için diğer onaylanmış kuruluşun şartları geçerlidir ve SZUTEST’ in bu şartlar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı yoktur.

11.9. SZUTEST yukarıda belirtilen şartlar dışında belgelendirme, muayene ve test kapsamını ilgilendiren standartlar, yönetmelikler, Türkak Rehber Dokümanları, IAF Rehberleri ve Avrupa Birliği Komisyonu dokümanlarına uymayı taahhüt eder.

11.10. SZUTEST ilgili direktif, regülasyon, mevzuat, standart revizyonu olması durumunda bu revizyona bağlı olarak verilmiş olan sertifikalardaki hükümleri ve sertifikanın geçerlilik sürelerini değiştirme hakkına sahiptir.

 1. Müşteri Firmaların Görev ve Sorumlulukları:

12.1. İlgili Standart ve Yönetmelikler çerçevesinde firma; yönetim sisteminin işletimine, ürün uygunluğu değerlendirme, muayene ve test hizmet kapsamına yönelik olarak firma, SZUTEST’ ten almış olduğu her tür yazılı-sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür.

12.2. Yönetim sistemi yada yönetim sistemine bağlı olarak ürünü belgelendirilen firma kurmuş olduğu sistemin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir yönetim temsilcisi atamakla, çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla,  belge kapsamında yer alan ürüne/hizmete ilişkin yönetim sistem standardı dışında,  mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerinde sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.

12.3. Szutest’ in müşterisinin sahasında gerçekleştirecek olduğu muayenelere, denetimlere yada plansız ziyaretlere gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler denetim/muayene ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi, akreditasyon kurumu ve ya ilgili bakanlık yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. Denetim ekibinin her bir üyesine rehber tayin edilebilir. Rehberin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, müşteri adına denetime tanıklık etmek ve ya denetçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler olabilir.

Rehber ve gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetim ekibi üyeleri bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Rehber veya gözlemciler denetime müdahale etmezler.

12.4. Firma, SZUTEST personeli ile birlikte Türk Akreditasyon Kurumu temsilcileri ya da bakanlık yetkilileri de dâhil olmak üzere, muayene, test yada denetim faaliyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.

12.5. Firmanın yönetim sistemi ya da yönetim sistemine bağlı belgelendirilen ürünü, belgelendirildikten sonra firmanın sisteminde yada sertifika kapsamına giren ürününde olabilecek değişikliklerden ve sistemi etkileyecek organizasyon yapısındaki değişikliklerden (firmanın adres/adreslerinin, kapsamının, çalışan sayısının, şube sayısının ve bu şube/şubelerin adresinin/adreslerinin değişmesi gibi) SZUTEST’ i 1 ay içinde haberdar etmelidir.

12.6. Firma SZUTEST tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, DÖF kayıtları vb.) belgenin geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür.

12.7. Firma, başvuru için istenen tüm evrak ve dokümanları muayene, test ve denetimlerinden önce SZUTEST’ e ulaştırmakla yükümlüdür.

12.8. Yapılan değişikliklerin sisteme yada ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile SZUTEST gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave muayene veya denetim gerçekleştirebilir. Firma; SZUTEST belgelendirme ve muayene sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır.

12.9. Firma belge kapsamında müşteri ya da üçüncü taraflardan ulaşan itiraz ya da şikâyetleri kayıt altına alıp denetim sırasında SZUTEST ’e bildirmekle yükümlüdür. Bu şikayetler ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

12.10. www.szutest.com.tr adresinde güncel hali yayınlanmakta olan, Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü, Belgelendirme Prosedürü ve iş bu metin (Genel Şartlar Metni) gibi SZUTEST talimat, prosedürlerine, ilgili yönetmeliklere, ilgili standartlara, bu yönetmelik ve standartlar ile ilgili diğer tüm yasal dokümanlara uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür.

12.11. Kuruluş fiyatlandırma talimatı ve hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretleri ve ilgili standart ya da ilgili yönetmeliklerin öngördüğü özel ya da takip denetimlerinin ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

12.12. Kuruluş sahip olduğu belgenin askıya alınması veya iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgeyi SZUTEST ’e göndermekle yükümlüdür

12.13.  Firma faaliyetini ilgilendiren yerel yasal mevzuat ve kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdür.

Ürün uygunluğu belgesi kapsamında belge almak isteyen firmalar yönetmeliğin belirlediği kendileri ve ürünleri ile ilgili CE işaretleme kuralları da dâhil olmak üzere tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

12.14. Belgelendirme denetimlerinden sonra, denetlenen firmanın dış kaynaklı süreçlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse, belgelendirilen firma bu değişikliği SZUTEST’ e bildirmekle yükümlüdür.

12.15. Firma PR.04 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi prosedüründe bahsedildiği şekilde bir itirazda bulunur ve İtiraz komitesinin kararını kabul etmez (memnun olmaz) ise firma ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya İlgili Bakanlıklar). Szutest PR.04’ te belirtilen itirazı çözümleme süresini aştığında firma aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya İlgili Bakanlıklar). Firma Szutest’ in kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara bir ay içerisinde itiraz edebilir.

12.16. Firma, bir ürünü üreten veya bir ürünü tasarlayan veya üreten ve kendi ticari markası veya kendi ismi altında piyasaya süren herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir.

12.17. Ürün/ürünlerinin uygunluk değerlendirmesinden firma sorumludur.

12.18. Firma, ilgili Avrupa Birliği harmonize mevzuatı ve ulusal mevzuatlar tarafından şart koşulan temel veya diğer yasal gerekliliklere göre ürünün/ürünlerin tasarlanmasından ve üretiminden ve Avrupa Birliği harmonize mevzuat tarafından şart koşulan prosedür/prosedürlere uygun olarak uygunluk değerlendirmeyi yerine getirmekten sorumludur.

12.19. Firma kendisine verilen belgeyi üzerinde yazan kapsam, adres için kullanabilir. Aksi her türlü yanlış kullanım durumlarda kendisine uygulancak yaptırımları kabul eder.

12.20. Firma belgelendirme dokümanlarının (belge, rapor vb.) kopyalarını başkalarına vermesi durumunda,  dokümanların bütünlüğü bozulmadan çoğaltılmasını sağlamakla yükümlüdür.

12.21. Szutest’in hiçbir şekilde uygunluk değerlendirme kapsamında veya bu kapsam ile alakalı konularda firmaya danışmanlık hizmeti vermeyeceğini kabul etmek ve bu yönde taleplerde bulunmamak.

12.22. TÜRKAK gerekli ve uygulanabilir olduğunda SZUTEST tarafından verilen ( Türkak’ tan akredite) bir hizmetin incelenmesi amacıyla SZUTEST’ in müşterisini yerinde ziyaret edebilir ve SZUTEST tarafından yapılan denetimle ilgili bilgileri talep edebilir.

 

Bu metin altı sayfadan oluşup SZUTEST Hizmet Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. SZUTEST Hizmet Sözleşmesi imzalandığında bu metindeki kural, hak ve sorumluluklar da ilgili taraflarca kabul edilmiş sayılır. Metinde meydana gelebilecek değişiklikler www.szutest.com.tr adresinde duyurulacaktır.  Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik web sayfasında 1 ay süre ile yayınlanacaktır. Dokümanlarda meydana gelecek değişiklikler web sayfamızdan güncel olarak takip edilebilir.

SZUTEST > Dökümanlar > GENEL ŞARTLAR METNİ